Председателят на ИК на ГИ  ‘За запазване на Община Велинград като екологично чист район без рудодобив” Васил Тодев връчи подписката на председателя на ОбС-Велинград Дияна Кехайова и кмета Иван Лебанов, съобщиха от общинска администрация. Подписите бяха събрани в периода 23 декември до 22 февруари на основание чл.46 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Гражданската инициатива бе учредена на 22 декември миналата година  като в дневния ред на учредителното събрание залегна предложението за провеждане на гражданска подписка, която да бъде внесена в ОбС-Велинград. С тази подписка се иска законодателната власт и кмета на Общината да предприемат всички законови мерки, във връзка с привеждане в изпълнение на взетите от населението решения за  запазване на Община Велинград като екологично чист район без рудодобив.

От ГИ считат, че развитието на добива и преработката на подземни богатства може да окаже значително негативно въздействие в/у природната среда, здравето на хората, културното и историческо наследство, което имаме. В мотивите към подписката се посочва, че Община Велинград разполага с природни и културно-исторически ресурси , включително минерални води, естествени горски ландшафти и пасища, богато биоразнообразие, археологически и архитектурни обекти, представляващи стабилна основа за развитие на балнео, спа и алтернативен туризъм, производство на екологично чисти храни, производство на мебели, образование и дейности на открито.

Добивът и преработката на полезни изкопаеми не фигурират в нито един от стратегическите документи за развитие на Община Велинград и по този начин тази дейност противоречи на хоризонтите за развитие на общината и е в противоречие с приетия ОУП’- се казва още в мотивите.

Приложеният електронен носител с подписката веднага бе изпратен за служебна проверка на валидността до ТЗ ‘ГРАО’-Пазраджик, каквито са законовите изисквания.