Най-късно до 30 април всяка година ДФ“Земеделие“ ще публикува на електронната си страница списък с ползвателите на субсидии по програмата за развитие на селските райони, от коя община са и каква е общата сума европейско и национално финансиране, получена за предходната финансова година.

В срок до пет работни дни от публикуване на списъка всяко заинтересовано лице може да поиска да бъде запознато с предмета на инвестиционното намерение, основанието за одобрение/отказ за финансиране на предложените разходи и получените точки по критериите за подбор.

Не се предоставя информация, свързана със защита на личните данни или представлява търговска, производствена или друга защитена от закона тайна.

След приключване на проекта в срок до три месеца получателите на субсидии са длъжни да изработят табели или билбордове, които да поставят на видно място, така че обществеността да бъде запозната с финансираната дейност.

Ако помощта варира от 10 хил. до 50 хил. евро, след отпускането й получателите са длъжни да поставят на видно за обществеността място плакат с размер А3 с информация за дейността, подпомагана от ЕС. Ако помощта е над 50 хил. евро се изисква също да бъде поставена подобна табела. При проекти над 500 хил. евро се поставя временен билборд с големи размери.

Ако има електронна страница, получателят на субсидиите трябва да оповести за получените евросредства. Тези плакати и билбордове трябва да останат поне 5 години след приключване на проекта.

В момента на сайта на програмата могат да бъдат видени всички проекто-наредби, които ще касаят дейността на земеделските производители от селските райони в програмния период 2014 – 2020 г.