Право на до десет декара пасбище има всеки фермер за една крава или бивол е записано в променения Закон за собствеността и ползването на земеделските земи. До 1 март всички общински служби по земеделие трябваше да са публикували списъците на пасищата, мерите и ливадите, както и рентните плащания за тях.

Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в допустимите за подпомагане площи и до 20 дка за 1 животинска единица в недопустимите за подпомагане площи.

Лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документи, посочени в правилника за прилагане на закона.

Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ и разпределя имотите за всяко землище. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи, в срок до 1 май.

При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в съответното землище, към разпределените имоти  комисията извършва допълнително разпределение в съседни землища и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни.

Протоколът се обявява в кметството и се публикува на интернет страницата на общината и може да се обжалва по отношение на площта на разпределените имоти, в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.

При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в съответното и съседни землища, по заявление от правоимащото лицев срок до 10 юни, комисията отправя искане до министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице за предоставяне на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд.

ПУСНАХА ЧЕТИРИ НАРЕДБИ

В последния работен ден на февруари в „Държавен вестник” бяха обнародвани четири от дългоочакваните наредби за прилагане на мерките 11 за „Биологично земеделие“, 10 за „Агроекология и климат“, 12 за „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ и 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. По този начин министерството на земеделието спази общението си да отвори за кандидатстване на 1 март 2015 г. всички агроекологичните мерки на риск и с пари от националния бюджет, тъй като одобрението на цялата Програма за развитие на селските райони от Европейската комисия се очаква едва през юни