Сто тридесет и две жалби са постъпили при обществения посредник Иван Димитров през изминалата година, става ясно от годишен отчет представен пред ОбС – Пазарджик. От тях са консултирани, разрешени и приключени 130. Продължава работата по два случая от 2014 година. Все по-често в офис-приемната постъпват питания, молби и жалби, свързани с търсене на социална услуга. Обедняването на населението, непосилните понякога такси, свързани с режийни разноски, такси по кредити, месечни вноски по други сключени договори за предоставяне на услуги и т. н. превръщат хора и семейства в социални аутсайдери. Неплатени здравни осигуровки и в този смисъл прекъснат здравноосигурителен статус също превръщат хората в жертви на бедността. Възможностите на община Пазарджик в това направление действително са силно ограничени, но е възможно да се помисли за поощряване на неправителствения, а защо не и частния сектор в дейности по предоставяне на социални услуги.