Община Пазарджик очаква да получи финансиране от ПУДООС за реализирането на проект: „Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”, където сме водеща община и бенефициент, заедно с общините Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пещера, Ракитово и Септември, съобщи кметът на Пазарджик Тодор Попов.
Клетка 1 ще се изгражда в землището на Алеко Константиново, в рамките на определената площадка, с площ от 347,637 дка. Имотът е публична общинска собственост. В действителност тази земя се намира в непосредствена близост със съществуващото общинско сметище, поради което в настоящия момент е неизползваема – на 12 км. южно от град Пазарджик, на 1 км. югоизточно от Алеко Константиново и около 1,8 км. южно от Главиница в местността “Баира”. Разглежданата площадка е извън населените места. До нея се достига по второкласен републикански път от Пазарджик за Пещера – отбивката за Капитан Димитриево и Брацигово.
Площта за изграждане на новото Регионално депо за не опасни отпадъци – Пазарджик, е 145 504 m2 и включва две нови клетки за депониране на отпадък на обща площ около 95 дка, от които предмет на финансиране е изграждането на Клетка 1 на площ от 53,4 дка. При изграждането на клетката за депониране се предвиждат преградни диги, дънен изолационен екран, система за събиране и отвеждане на филтрационни води (дренажни колектори, шахти), ретензионен басейн за филтрационни и други потоци отпадъчни води, система за улавяне, отвеждане и третиране на депониен газ, горен изолационен екран, канавки за повърхностни води и др. спомагателни съоръжения. Като част от регионалното депо ще бъдат изградени още на входно-изходна зона с КПП, електронна автомобилна везна, зона за измиване на сметоизвозващи автомобили на изход, административно-битова сграда, експлоатационен и контролен път, паркинг с 4 паркоместа, резервоар за ПП-нужди, изгребна яма – всички на обща площ около 50 дка. Ще бъдат изградени и зелен пояс и ограда.
На площадката се предвижда изграждане на необходимите технически съоръжения – помпена станция за осигуряване на необходимия напор на водата за питейно-битови и технологични нужди, както и площадкови водопровод и канализация, площадкови ел. мрежи и електропроводи, като захранването на консуматорите в Регионално депо за отпадъци от регион Пазарджик ще става от нов трафопост тип МТТ 20/0,4кV.
Срокът за изпълнение на СМР е не повече от 24 месеца от начало на строителството. Прогнозната стойност на необходимите за изпълнение СМР е до 13 425 094 лв. без ДДС.