Определен е горещ телефон за подаване на сигнали за корупция с номер 089 704 81 62 на страницата на областна администрация гр. Пазарджик /www.pz.government.bg/. Решението бе взето на заседание на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Пазарджик, председателствано от зам. областния управител Стефан Мирев. Той отправи апел към членовете на съвета, които представляват различни институции и организации, телефонът да бъде разпространен на интернет страниците им и таблата за обяви и съобщения. Телефонът се помещава в областна администрация Пазарджик и подадените устни сигнали ще бъдат отразени в протокол, съгласно чл.29, ал.5 от АПК. Сигнали за корупция на номер 089 704 81 62 ще се приемат и в Южноцентрално държавно предприятие гр.Смолян, Регионална дирекция по горите, Държавните горски стопанства и Държавните ловни стопанства на територията на област Пазарджик.
За 2015г., в плана за дейността на Областния съвет по превенция и противодействие на корупцията в област Пазарджик, е предвидено участие на упълномощен член от съвета в публичната част на търгове и конкурси, възлагани по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.