Отминалият месец февруари се оказа доста динамичен на фона на последните няколко месеца от миналата година. Това е наблюдението на www.MoitePari.bg за състоянието на банковия пазар през отминалия месец. Февруари беше белязан с редица промени по продукти, които основно бяха в посока на понижения на лихви.

За бъдещите ползватели на жилищни кредити това е добра новина, защото пет банки подобриха своите условия през изминалия месец. Не такива бяха новините за притежаващите депозити, както и за бъдещите депозанти. Тенденцията за спад на лихвите продължи и доходността от тези банкови продукти отбеляза ново понижение. Броят банки понижили своите лихви беше впечатляващ – 11.

За разлика от други предходни месеци, през февруари банките отново насочиха вниманието си и към потребителските кредити. Положителните промени по тези продукти бяха налице при четири банки.

Срочни депозити

Месечният анализ показва, че доходът от депозити продължава да спада. По данни на Индекса Моите Пари за тримесечните депозити, понижаването на лихвените нива вече е трайна тенденция, като през последните няколко месеца това понижение е по-чувствително. Данните от доклада сочат, че през изминалия месец банките понижили лихвите по срочни депозити бяха 11 на брой и като цяло активността им по отношение на тези продукти остана висока.

Алианц Банк България с нови лихви по срочни депозити в началото на месеца. Банката понижи с 0,10-0,40 пр.п. лихвите по всички срочни депозити за физически лица.

Райфайзенбанк понижи лихвите по срочни депозити за физически лица. Банката понижи лихвите по промоционалния 12-месечен стандартен срочен депозит в лева и евро с 0,40 п.п. (от 1,10% на 0,70%). С по-ниски лихви продължиха да се предлагат и стандартните срочни депозити. При тях пониженията на лихвите бяха с 0,05 – 0,20 пр.п.

Интернешънъл Асет Банк с нови лихви по срочни депозити в началото на февруари. Трезорът понижи с 0,50 пр.п. лихвите по всичките си срочни депозити за физически лица. Банката преустанови предлагането на стандартния срочен депозит в швейцарски франкове.

Societe Generale Експресбанк с нови лихви по срочни депозити от началото на февруари. Трезорът понижи с 0,60-0,70 пр.п. лихвите по всички срочни депозити за физически лица.

Ти Би Ай банк с нови по-ниски лихви по срочния депозит „Привилегия“ от 16.02.2015 г. С 0,25 п.п. по-ниски лихви продължи да се предлага левовия депозит.

БАКБ с по-ниски лихви по срочни депозити за физически лица. Трезорът понижи лихвите с около 0,50 п.п.

Токуда Банк понижи лихвите по срочните депозити в края на месеца. Банката понижи лихвите по тези продукти средно с около 0,50-0,60 пр.п.

Fibank понижи лихвите по срочни депозити с около 0,30 – 0,50 пр.п.

Пощенска банка понижи средно с около 0,70 п.п. лихвите по срочните си депозити. Пониженията засегнаха всички срочни депозити за физически лица.

Банка Пиреос понижи с около 0,25 п.п. лихвите по срочни депозити. Корекциите засегнаха преобладаващата част от предложенията на банката.

Сибанк с нови лихви по срочни депозити в края на февруари. Трезорът понижи лихвените нива по всичките срочни депозити, като пониженията бяха различни и се движиха в диапазона между 0,20 и 0,70 пр.п.

Спестовни сметки

Докладът на www.MoitePari.bg показва също, че и лихвите по спестовни сметки продължават да се понижават. През изминалия месец банките, коригирали безсрочните си спестовни продукти бяха 5 на брой.

Societe Generale Експресбанк с нови лихви по спестовна сметка „Нови хоризонти“ от началото на февруари. Трезорът понижи с 0,60-0,70 пр.п. лихвите по тази сметка.

Ти Би Ай банк с нови по-ниски лихви по спестовна сметка „Свободни пари“ от 16.02.2015 г. С по-ниски лихви се оказа сметката със салдо до 200 000 лв. / 100 000 евро.

БАКБ понижи лихвите по Спестовен влог. Средно с около 0,50 п.п. бяха пониженията на лихвите по този влог.

Fibank понижи лихвите по IQ Умна сметка с 0,30 п.п. Лихвите по безсрочните спестовни влогове и Union CLUB също се понижиха с 0,30 п.п.

Пощенска банка понижи лихвите по спестовните сметки. Предложенията на банката продължиха да се предлагат с около 0,20 – 0,30 п.п. по-ниски лихви.

Потребителски кредити

Традиционно през изминалите няколко години банките не бяха високо активни по отношение на промени в заемите за текущо потребление или пък при тези за обединяване на задължения. През изминалия месец обаче това се промени, като се забелязва раздвижване на пазара при тези оферти. Товa, според експертите от www.MoitePari.bg. се случва за 2-ри пореден месец. През февруари 4 банки подобриха условията си по потребителски заеми, а една удължи срока на съществуваща промоция.

Пощенска банка стартира нова промоция по потребителските кредити за обединяване на задължения, както и при кредитите за клиенти на банката, работещи в одобрени от Банката фирми и институции. Промоцията се изразява в 2-3 пр.п. по-ниски лихви при тези предложения. Условията са валидни до края на април.

От началото на месеца СИБанк промени условията си по потребителски кредити. Лихвените проценти по кредит по програма „Адванс“ се понижиха с 0,95 п.п. Тези по кредитна програма „Премиум“ пък се подобриха с 0,85 пр.п. Успоредно с това банката увеличи таксата за разглеждане на документи при кредити с размер над 15 000 лв.

Райфайзенбанк стартира промоционална кампания за нови потребителски кредити, с фиксирана годишна лихва, която може да падне след третата вноска. Единственото условие, което клиентите трябва да изпълнят е да започнат да превеждат работната си заплата по сметка в Райфайзенбанк. Предлаганата нова оферта е за кредит с фиксиран размер от 12 000 лв. и срок за изплащане 5 години. Лихвата е фиксирана, като през първите три месеца е в размер на 9% годишно, а за останалия срок лихвата става 7% при превод на работната заплата в банката. Промоцията е валидна до края на месец април 2015 г.

От 17.02.2015г. Общинска банка стартира отново предлагането на потребителски кредит за финансиране на текущи нужди без поръчители, обезпечен със залог върху бъдещи вземания – с наименование «Добро решение». Лихвата по кредита е 8,90%, като банката събира комисионна за одобрение на кредит в размер на 1,95%. Условията по потребителски кредит „Добро решение“ са валидни до 30.06.2015г.

Банка ДСК удължи промоцията си по кредити за текущо потребление. По-ниските промоционални лихви важат при превод на работна заплата или пенсия, включително индивидуален превод. Условията са валидни до края на април 2015 г.

Жилищни и ипотечни кредити

Анализът на www.MoitePari.bg за февруари сочи, че активността на банките се запазва. И през отминалия месец активността им беше сравнително висока, поради което станахме свидетели на редица подобрения по техните продукти.

Societe Generale Експресбанк стартира промоционална кампания по жилищните си кредити с по-ниска лихва за първата година. Корекциите бяха в лихвените нива, като при кредитите в лева за първите 12 м. те се понижиха с 0,70 пр. п., а периода след това с 0,25 пр. п. При евровите кредити понижението за първите 12 м. Беше с 0,20 пр. п., а за срока след това с 0,50 пр. п. Предложението на банката е валидно до 29.05.2015 г.

Инвестбанк също подобри условията по част от своите продукти. Кредитът на банката „Домашен уют“ се подобри с 0,40 пр. п. за първата година и с 0,20 пр. п. за останалия срок при пълна отговорност на кредитополучателя. При ограничена отговорност на кредитополучателя корекция претърпя само лихвата след първата година. Тя беше завишена с 0,50 пр. п. Условията са валидни до 30.06.2015 г.

Следващата банка с подобрения беше УниКредит Булбанк. Банката намали наполовина таксата си оценка на кредитен риск. Актуалната й стойност е 0,50% върху размера на искания кредит.

По-добри условия през февруари въведе и СИБанк. Клиентите й с доходи до 1000 лв. ще могат да се възползват от кредит „Реалност“ с 0,20 пр. п. по-ниска лихва, а тези с по-високи доходи – с 0,25 пр. п. по-ниска лихва. С 0,20% е по-ниска лихвата по кредита на банката за рефинансиране. Най-голямо беше понижението на лихвите по кредита за текущи нужди – с 0,35 пр. п.

Последната банка с подобрени условия беше Алианц Банк България. Банката понижи лихвените си нива по „Специален кредит“ – с 0,60 пр. п. при пълна отговорност на кредитополучателя и с 0,50 пр. п. по кредит „Жилище“ и „Универсален кредит“. Лихвените нива при ограничена отговорност и при трите кредита бяха понижени с 4 пр. п.

Райфайзенбанк повиши минимално (с 10 б. п.) лихвата по своя кредит с фиксирана лихва за 5 г.

БАКБ удължи срока на валидност на настоящите условия по продуктите си до 31.05.2015 г.