Заради неиздължени суми от обществена поръчка възложена преди пет години, в момента сметките на община Септември са запорирани. От това се оплака вчера в студиото на БТВ кметът на общината Петър Бошев. Запорът е наложен по изпълнително дело № 123/2015 г. във връзка със задължение на община Септември към „Стройкомерс“, възникнало от Договор за възлагане на малка общест­вена поръчка № 339/05.10.2010г. за строително – монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водонапорна мрежа и изграждане на канализационна мрежа на село Карабунар, община Септември” , който строеж е приет и за него е издадено разрешително за ползване № ДК-07-ЮЦР-313 от 21.09.2011г . Това вземане на „Стройкомерс“ към общината е заложено в полза на „Чепинска кариера“ЕООД.  Това дружество като кредитор на „Стройкомерс“ от своя страна е образувало изпълнително дело срещу община Септември на основание обезпечителна заповед издадена от Районен съд Пазарджик.