Висшият съдебен съвет с 15 гласа „за”, 0 против „против” и 1 глас „въздържал се” избра за втори мандат Георги Христов Кацаров за районен прокурор на Районна прокуратура – Пазарджик. Другият кандидат Радослав Георгиев Бакърджиев, прокурор в Районна прокуратура Пазарджик получи 1 глас „за”, 8 „против” и 7 гласа „въздържал се”.

Прокурор Кацаров има над 14 години юридически стаж в органите на съдебната власт като прокурор. Бил е младши прокурор в Районна прокуратура – Панагюрище, прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик, като последователно е заемал длъжностите заместник административен и административен ръководител.
В Концепцията си за стратегическо управление Г.Кацаров определя следните приоритетни цели в бъдещата си дейност: постигане на по-висока натовареност на следователите от Окръжния следствен отдел при Окръжна прокуратура -Пазарджик; прилагане на екипен принцип на работа по дела с фактическа и правна сложност; повишаване активността на наблюдаващите прокурори; повишаване качеството на работа на разследващите органи и наблюдаващите прокурори; подобряване срочността на разследване и качеството на водените досъдебни производства; подобряване на взаимодействието с контролните органи; повишаване квалификацията на магистратите; утвърждаване на прозрачност и откритост в контактите с медиите.
Въпроси към прокурор Кацаров зададоха членовете на ВСС Елка Атанасова, Магдалена Лазарова и Камен Иванов, за установеното взаимодействие с контролните органи в съдебния район, отношенията с ръководството на Окръжна прокуратура – Пазарджик и възможните мерки за подобряване качеството на прокурорската работа.
Кандидатът бе подкрепен от Румен Боев и Елка Атанасова, които се обединиха около мнението за успешен първи мандат на прокурор Кацаров, богатия му управленски опит и доказани професионални качества. Посочено бе, че при последната комплексна ревизия, извършена от Окръжна прокуратура Пазарджик са констатирани постигнати много добри резултати в дейността на районната прокуратура.