Експерти на РИОСВ-Пазарджик провериха сигнал за измряла риба в река Луковица – Велинград, подаден на тел 112 в 21.15 ч. на 5 юни.

Проверката на екоинспекцията на посоченото място започна 9.10 ч. на 6 юни. Огледът на посочения участък от реката между хотел „Рич” и „Вельова баня” констатира на- личие на около 100 екземпляра измряла риба от видовете кефал, мряна и бабушка. Сигналът е основателен. Извършен оглед на речното корито не установи заустване на производствени отпадъчни води. По течението на реката са забелязани живи екземпляри от изброените видове, което води до извода, че замърсяването е било или залпово, или следствие от нерегламентиран улов на риба.

Директорът на РИОСВ-Пазарджик уведоми незабавно МОСВ и Директора на БД”Източнобеломорски район” за предприемане на последващи действия по компетентност – вземане на водни проби, анализ на резултатите от тях и причините за инцидента.