Срокът за реализацията на проект ”И аз имам семейство” е удължен до 31 октомври, съобщи кметът Тодор Попов. Община Пазарджик е партньор на Агенция за социално подпомагане, Дирекция ”Закрила на детето”, при реализирането на Проекта от 2011г. насам.

От началото на месеца професионалните приемни родители, сключили договор с Община Пазарджик като доставчик на услугата ”Приемна грижа”, вече са с увеличени месечни възнаграждения поради новия размер на минималната месечна работна заплата за страната. Към настоящия момент 12 професионални приемни родители се грижат за едно дете в риск, а 6 – за 2 деца в риск.

СТАТИСТИКАТА

От обхванатите в рамките на проекта 66 деца:

  • Осиновените са 24;
  • Настанените в семейството на близки и роднини – 1;
  • Реинтегрирани в биологичното си семейство – 8;
  • Промяна на мярката за закрила – от приемно семейство в настаняване в ДМСГД Пазарджик поради медицински показатели – 1;
  • Промяна на мярката за закрила – от приемно семейство в настаняване в ЦНСТ с. Лесичово – 1;
  • Промяна на мярката за закрила – от едно приемно семейство в друго приемно семейство на територията на община Пазарджик – 4.