Наказанието за купуване на гласове на изборите да се увеличи двойно. Глобата скача от 10 до 20 000 лева, а решетките – от 6 до 20 години.

Това предвиждат промени в Наказателния кодекс, внесени от депутатите от Реформаторския блок Найден Зеленогорски, Димитър Делчев, Димитър Шишков и Димитър Танев.

Поправките предвиждат и да се декриминализира провокацията към подкуп, като целта е да се използва за доказателство при борбата с корупцията. В редица държави именно използването на провокацията към подкуп е свалила драстично корупцията, посочват вносителите и дават като пример САЩ.

При настоящата обществена обстановка у нас, налагаща ефективни мерки за борба с корупцията, декриминализирането на инсценирането на подкуп с цел да се изобличи престъпник, е наложително, пишат в мотивите си четиримата депутати.

Те отчитат, че инсценировката е обстоятелство, което налага различно третиране на поддалите се на изкушението. И предлагат, когато престъплението е извършено при условията на провокация към подкуп, наказанията да са в половин размер от основните наказания.

Затвор за нерагламентирани контакти между министри или депутати с магистрати и служители на спецслужбите, също е част от предложенията на реформаторите, които обаче вече срещнаха сериозен отпор сред експертите.

В законопроекта си депутатите се мотивират, че в последните две десетилетия нерегламентираните контакти между длъжностни лица от различните власти и най-вече между членове на правителството и магистрати или управленския състав на специализирани регулатори, уронват престижа на властите и на държавните институции, подкопават общественото доверие и създават съмнения за корупция и ерозия на държавността.

Ето защо – пишат те – се налага инкриминирането на непубличните и нерегламентирани контакти в случаите, ако не представляват по-тежко престъпление. В наказателно отговорните лица се включват и политическите кабинети.

Публичен разговор е всяка устна комуникация между двама души, осъществена между тях в присъствието на още трима души.

Също публичен разговор е – пишат вносителите – и всяка устна комуникация между двама души, осъществена между тях „чрез електронна съобщителна услуга или чрез услуги на информационното общество, които не се състоят изцяло от пренос на сигнали чрез електронни съобщителни мрежи, в присъствието на поне още трима души при един от двамата души, осъществяващи комуникацията“.

Непубличен разговор е всеки разговор, който не е публичен.

Непублична комуникация е „всяка писмена комуникация, която не е деловодно изведена служебна комуникация, както и всяко електронно изявление, електронен документ или електронно съобщение, които не са извършени чрез усъвършенстван или квалифициран електронен подпис или електронна препоръчана поща, пишат в проекта четиримата депутати.