2013 година се оказва ключова за Пещера и хората от града и населените места, това сочат справките от реализираните проекти на екипа на кмета Георги Козарев. Припомнете си, какво бе направено през втората година от мандата на днешното ръководство на града.

27peristera4

Проект: “Консервация, реставрация и експониране на антична и средновековна крепост “Перистера”, разположена на хълма “Света Петка” гр. Пещера»

Общата цел на проекта е превръщане на античната и средновековна крепост „Перистера” в град Пещера, в атрактивна и привлекателна дестинация за български и чуждестранни туристи. Реализирането на проектното предложение ще допринесе за подобряване, обновяване и доразвиване на туристическите атракции в община Пещера и популяризиране на общината като място на древна култура.

Към настоящият момент са извършени около 80% от строително- монтажните работи. Обектът бе въведен в експлоатация през месец май 2014 г.

Проект: “Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания над 3 годишна възраст в община Пещера”.

Общата цел на проектното предложение е осигуряване на подходяща рентабилна социална инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението в община Пещера, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа.

Тази цел се постигна чрез взаимосвързани дейности по изграждане, доставка на оборудване и обзавеждане на Център за настаняване от семеен тип, включително благоустрояване на прилежащото дворно пространство. На 15.11.2013 г. се подписа Акт 15 за обекта, също така има подписан Акт 16. Дейността на центъра започна в края на март 2014 г..

Проект: “Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинацията “Родопска приказка” на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово”.

Партньори на Община Пещера по проекта са Община Батак и Община Ракитово.

Общата цел на проектното предложение е да развие регионални туристически продукти и да повиши ефективността на регионалния маркетинг на дестинацията „Родопска приказка”, на територията на общините Пещера, Батак и Ракитово на основата на интегриран подход, чрез:

·        Развитие на туристическия потенциал, популяризиране на природното и културно-историческото наследство.

·        Обединяване на общинските ресурси за развитие на туризма.

·        Изграждане на единен Бранд и имидж на туристическата дестинация.

·        Развитие на специфични регионални продукти и услуги за привличане на нови пазарни сегменти и използване на потенциалното търсене на вътрешния пазар.

·        Запазване на преките туристическите ресурси – културни, исторически и природни дадености и изграждане на потребителска култура.

Към настоящият момент са изработени, съгласно изискванията на ЗОП пет процедури за избор на изпълнители на основните дейности по проекта. Процедурите са в процес на провеждане. Предстои сключване на договори с избраните изпълнители.

Туристическият продукт бе представен и рекламиран през месец ноември на 2014 г. на световните борси в градовете  Лондон и Лайпциг. Представяне ще има и на национално ниво в гр.Смолян.

 Проект „Създаване и промотиране на Етнокултурен фестивал в Община Пещера”.

Проектът се реализира от Община Пещера в партньорство с НЧ „Развитие – 1873”, гр. Пещера, НЧ „Зора – 1903”, с. Радилово и НЧ „Сергей Румянцев – 1909”, с. Капитан Димитриево. Общата цел на проекта е засилване значението и ролята на културата и културното наследство, като двигател в процеса на социалната интеграция и обновлението на градския ареал на община Пещера, чрез насърчаване участието на различните и многообразни етнически групи в съхранението, обогатяването и промотирането на културните традиции и поставянето им на качествено ново ниво.

Постигнати резултати:

1. Проведен е първият етнокултурен фестивал, в който взеха участие представители на всички пет различни етнически групи, които живеят на територията на община Пещера.

2. Доставено е специализираното оборудване – сцена, озвучителна и осветителна техника за провеждане на иновативното културно събитие.

3. Оформено и реконструирано площадно пространство и осигурена достъпна среда за провеждане на фестивала, включително за хора с увреждания.

4. Закупени са 80 бр. сценични костюми и 5 бр. музикални инструменти за провеждане на Етнокултурния фестивал.

5. Заснет филм и издаден фестивален каталог за Етнокултурния фестивал.

6. Интернет сайт на фестивала на български и английски език.

7. Учредена неправителствена организация, която кандидатства за пълноправен член на „Culture Action Europe”.

8. Създадени нови възможности за подобряване процеса на интегрирането на малцинствените етнически групи в обществения и културен живот на общината;

9. Иновативно представяне на етническото и културно разнообразие на територията на община Пещера в различните му измерения. Възродени и обновени традиции, които да се използват като мощно средство срещу социалната изолация, най-уязвими където са групите на етническите малцинства като общности и за постигане на равнопоставеност на културната идентичност;

10. Гарантирани условия за равен достъп до културата и културните изяви на всички жители на общината и възможност за пълното им включване в културните процеси и развитие;

11. Създадени възможности и допълнителна мотивация за изява най-вече на малцинствените групи.

Ежегодното провеждане на Етнокултурния  фестивал в община Пещера ще превърне фестивала в знаково и уникално събитие в културния календар на региона, като ще привлече на сцената и международни участници.

Ето как протече той през тази година – тук, тук и тук

 Проект: „Планиране на устойчиво, хармонично и интегрирано развитие на град Пещера, чрез разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие“.

Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР беше подписан на 20.12.2013 г. Общата цел на този стратегически проект е да се създадат необходимите предпоставки и условия за динамично и комплексно  развитие на градската територия, повишаване на инвестиционната атрактивност на града и качеството на живот на местната общност и устойчиво и трайно преодоляване на съществуващите икономически, природни и социални проблеми, чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Пещера за периода 2014-2020 г.

По проекта ще  бъде формулирана визия за развитието на град Пещера до 2020г., въз основа на съществуващите проблеми и сравнителните предимства на града, идентифицирани в целеви и проблемен анализ на територията на Пещера.

Проект: “Модернизация на интегрирания воден цикъл на Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Пещера”.

Инвестиционният проект е изключително приоритетен, както за община Пещера, така и на национално ниво, с оглед на изтичащия преходен период за населени места с над 10 000 ЕЖ по Директивата на ЕС за пречистване на отпадъчните води от населените места.

В рамките на проекта се предвижда рехабилитация на 17 км водопроводна мрежа, доизграждане и реконструкция на 21 км канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води за територията на град Пещера.

Приключени са строително-монтажните дейности по доизграждане и рехабилитация на ВиК мрежата на град Пещера.  Подписан е Акт 15, входирана е преписка в ДНСК за назначаване комиссия за Акт 16.

През пролетта на 2014 г. се реализира следващия етап на проекта, а именно изграждане на ПСОВ – гр. Пещера.

Конкретните цели на настоящия проект са:

–          Повишаване на процента от населението, което ползва подобрено качество на ВиК услугите на територията на проекта;

–          Повишаване на обхвата на услугите по пречистване на битови отпадъчни води на територията на град Пещера в резултат на изграждане на ПСОВ.

Инвестиционният проект ще допринесе и за:

•         Подобряване на качеството на околната среда на територията на гр. Пещера, в резултат на доизграждането и реконструкцията на канализационна мрежа и въвеждането на пречистване на битовите отпадъчни води;

•         Подобряване на жизнената среда на територията на гр. Пещера;

•         Подобряване на здравето на населението на територията на гр. Пещера, посредством въвеждане на екологосъобразно отвеждане, пречистване и заустване на битовите отпадъчни води;

•         Повишаване на ефективността при функционирането на водоснабдителната и канализационната мрежа, посредством намаляване на загубите и авариите по ВиК мрежата и намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка;

•         Подобряване на качеството на питейната вода за населението на територията на град Пещера;

•         Спестяване на водни ресурси, вследствие на подобряване на качеството на водоснабдителната мрежа;

•         Създаване на нови работни места по време на изпълнението на проекта;

•         Създаване на нови работни места, в резултат на изпълнението на проекта;

•         Увеличаване на приходите от промишленото производство;

•         Повишаване на атрактивността на гр. Пещера за инвестиции.

С реализацията на проекта ще се решат основни проблеми във връзка със състоянието на ВиК системата на гр. Пещера, свързани със загуби на вода, липсата на екологосъобразно отвеждане, заустване и пречистване на битовите отпадъчни води, което води до нарушаване на жизнената среда и рискове за здравето н населението. Освен изграждането на ПСОВ в гр. Пещера с проектен капацитет 25 000 ЕЖ, инвестиционния проект включва и други съпътствуващи дейности – изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ, изграждане на довеждаща инфраструктура (пътна с трайна настилка с дължина 198 м.), рехабилитация и изграждане на нова водопроводна и канализационна мрежа на града.

Ето как бе отрязана лентата на Пречиствателната станция в Пещера, която е част от цялостната реализация на проекта – тук и пресконференцията за заключителната му част – тук

7.     Проект от програма за развитие на селските райони 2007-2013 година по мярка 321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони, Община Пещера реализира четири мащабни инвестиционнни проекта зареконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа в с. Радилово и с. Капитан Димитриево и изграждане на ПСОВ в с. Капитан Димитриево.

В рамките на проекта се предвижда рехабилитация на 28 км. водопроводна мрежа, доизграждане, реконструкция на 19 км. канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в с.Капитан Димитриево. Изпълнението на обекта е изключително труден като допълнително са създадени затруднения от неточности в проекта при неговото проектиране като:

–          Неточности в кадастралната карта за възстановената собственост, одобрена по реда на ЗСПЗЗ.

–          В централната част на двете селища с.Капитан Димитриево и с.Радилово при изкопни работи се разкриват подземни съоръжения (поливни водопроводи, кабели ниско напрежение, кабели високо напрежение) за които липсва информация за точното им местоположение и трасе в Общината,липса на КВС.

–          След трасиране по одобрения парцеларен план на довеждащ колектор от края на регулацията на с.Радилово до началото на регулацията на с.Капитан Димитриево, се разкрива съществуващ напорен поливен водопровод, който попада в трасето на довеждащия колектор,която не е отразена в КВС.  Проектът е въведен в експлоатация през месец май 2014 г.

По време на  изпълнението на проекта, след подмяната на водопроводната и канализационната мрежа в с.Радилово  Агенция Пътна Инфраструктура подмени паважната настилка с асфалтова.