След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на строителен надзор по проект: „Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”,  бе избран изпълнителят – „План Инвест Пловдив” ЕООД, Пловдив, съобщи днес на редовния си брифинг кметът Тодор Попов.

При изпълнението на договора ще се осъществява независим строителен надзор, съгласно чл.168 от Закона за устройство на територията и НАРЕДБА №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и НАРЕДБА №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и действащи в момента нормативни актове за извършване на СМР до въвеждането на обекта /подобектите/, предмет на проекта, в експлоатация.

Стойността на договора е в размер до 95 555,00 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение на договора ще бъде съобразен със срока на действие на договора с изпълнителя на строително-монтажните работи, определен чрез открита процедура по реда на ЗОП и е не повече от 26 /двадесет и шест/ месеца, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2/2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и е до приемането на изготвените окончателен доклад до възложителя и технически паспорт на строежа.

Както вече ви съобщихме, за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект: „Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура” е обявено ДЗЗД „Еко Пазарджик”, гр. София.

Предложената обща цена за изпълнение на поръчката е: 13 324 411,56 лв., без ДДС, а срокът за изпълнение е 429 календарни дни, считано от деня, следващ деня, определен за начало на строителството (датата на съставяне и подписване на Протокол обр.2/2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.