izbori1пс215

Силна местна власт – силна държава –

по-добър живот за всички български граждани

Още от своето създаване, АБВ ясно формулира своите приоритети –укрепването на българската държава и държавност, подобряване на положението в демографската и социалната сфера, заетостта, доходите, пенсионната система. Само година по-късно, ние предложихме и реализирахме конкретни идеи и решения в тези области.

Несъмнено, местната власт у нас също се нуждае от дълбоки промени, насочени към по-добър живот за всеки и всички български граждани. Екологична жизнена среда, поминък, по-високи доходи, по-качествени социални и комунални услуги, транспорт, образование и здравеопазване, достъп до култура и духовни ценности, възможности за спорт и туризъм.

Повече от четвърт век от началото на прехода проблемите в общините у нас продължават да се задълбочават и изострят, в резултат от натрупването на системни проблеми в икономиката и обществото. Тези проблеми с особена острота се усещат от всеки жител на община Пазарджик.

 • Неефективен модел на икономика, растеж и заетост на местно равнище;
 • Бедност, неравенство, обезлюдяване на населени места;
 • Голям дисбаланс на вложените средства в централната градска част, селата и кварталите;
 • Проблеми в социалната интеграция на основните етнически групи, особено на ромската;
 • Незапочнати или недовършени реформи, недостиг на икономически и социален потенциал в общината;
 • Неефективна транспортна и комуникациона схема;

За решаването на тези проблеми АБВ предлага следните политики и мерки, като особено внимание  отделяме на стимулирането на малкия и средния бизнес, привличането и задържането на млади хора, развитието на селското стопанство, туризма, комуналните услуги и инфраструктура, опазването на околната среда, развитието на социални услуги и дейности чрез третия сектор

 1. Икономика
 • Поносими и конкурентни местни данъци и такси за бизнеса и гражданите;
 • Повече работни места чрез създаване на условия за развитие на малкият и среден бизнес;
 • Създаване в сътрудничество с държавата на индустриална зона „Родопи Пазарджик”, която да доведе до привличането на стратегически за общината и региона инвеститори;
 • Възраждане на традиционии за Пазарджик индустрии, като преработвателната и консервна промишленост;
 • Обособяването на голям търговски терен със съответната инфраструктура, който да се превърне в най-големият пазар на различни видове селскостопанска, индустриална и друга продукция в Южна България. Така, както исторически е създаден и самият Пазарджик – като най-големият пазар в региона;
 • Общинска инвестиционна програма, в която акцентът да се постави върху подкрепа на млади предприемачи при стартиране на бизнес, както и върху развитието на иновативни производства и отрасли;
 • Публично-частно партньорство между бизнес и община за реализация на важни за общината проекти в различни сфери от обществения живот, като образование, здравеопазване, комунални услуги и др.;
 • Добро управление на обществените средства от общинския бюджет и максимално използване на средствата от европейските фондове за създаване на по-добра среда за живот и развитие;
 • Възраждане на съществуващи и създаване на нови партньорства с други общини от Европа и света с цел засилване на икономическите и културни връзки;
 • Партньорство и съвместна работа с браншовите организации на работодатели, бизнес и синдикати;
 • Учредяване, заедно с научните среди от сферата на икономиката и националния и местен бизнес, на годишен икономическо-търговски форум от европейско ниво в Пазарджик;
 1. Образование
 • Достъпно и качествено образование в общинината;
 • Нови възможности за реализиране на проекти в сферата на образованието на територията на общината по различни програми и схеми за финансиране;
 • Създаване на филиал на национален унуверситет, който да подготвя висши и полувисши специалисти в сферата на медицинските дейности и рехабилитацията и спешната помощ;
 • Създаване на професионално училище за обучение и квалификация на база на публично-частно партньорство, което да подготвя кадри за нуждите на бизнеса в общината и региона и възможност за внедряване на професионалното образование;
 • Адекватно управление на общинската училищна база. Недопускане на рушенето и разграбването на неизползваемия сграден фонд и реализирането в него, съвместно с НПО, на различни полезни за общността проекти и дейности;
 1. Социални услуги от качествено ново ниво
 • Поддържането на социалните програми, по които общината работи и разкриване на нови общински социални услуги, достъпни за всички нуждаещи се;
 • Разработване на общинска програма за подпомагане на самотни майки, изпитващи затруднения с отглеждането на децата си – работещи и студентки;
 • Продължаване и подобряване на функционирането на общинският фонд „Ин витро“;
 • Достъпност и подобряване на условията в детските градини и яслите;
 • Създаване в партньорство с НПО на общински център за работа с деца и младежи в сферата на неформалното образование и развитието на талантите;
 1. Възраждане на селата в община Пазарджик
 • Създаване и реализиране на цялостна стратегия за развитието на селата в общината;
 • Интегрирани политики за съхраняване и развитие на човешкия потенциал и ефективно използване на земята и природните дадености в населените места;
 • Подкрепа, в партньорство с бизнеса и държавата, за млади хора, занимаващи се със земеделие и възраждане на традиционнии български занаяти и производства;
 1. Съхраняване и възраждане на духовните и културните ценности на местно ниво, особено у младото поколение
 • Подкрепа за изявени и талантливи творци от различни области на културния живот и техните творчески организации и обедининения;
 • Съхранение и възраждане на духовността и културните ценности в селските и общински читалища и културни домове;
 • Запазване и поддържане на местни традиции и обичаи; събори, фестивали, чествания и др.;
 • Съхранение и възраждане на спорта и спортно-туристическата база в училищата и общините;
 • Активна подкрепа за патриотични и родолюбиви организации, създадени за опазването на националните ни памет и дух;
 • Превръщането на Пазарджик в център на значими европейски и световни културни форуми;
 1. Спорт и туризъм
 • Съхранение и възраждане на спорта и спортно-туристическата база в училищата в населените места и в общинския център;
 • Възраждане на емблематични за общината спортни съоръжения, като „Зоната на здравето” и др. Изграждане на спортни площадки, фитнес съоръжения, игрища на открито и др.;
 • Възраждане на професионалния футболен отбор „Хебър”;
 • Привличането в Пазарджик на състезания и турнири от различните видове спорт на европейско и световно ниво;
 • Подпомагане на общински спортни клубове и провеждането на спортни турнири и игри от различните професионални общности;
 • Използването и развитието на потенциала в сферата на туризма на всяко населено място, природна даденост и културно – исторически обект за развитието на спортен, исторически, културен, СПА, поклоннически и развлекателен туризъм;
 • Създаването на общински туристически център, който да дава информация за наличните в общината и областта туристически обекти и възможности за туризъм и да привлече туристическия поток, който традиционно посещава други общини в областта заради балнео – и спа туризъм;
 • Проект за изграждане на писта за картинг чрез публично-частно партньорство;

 

 1. Инфраструктура, транспорт и комунални услуги
 • Ефективна реализация на инфраструктурните проекти, заложени в програма „Региони в растеж”, използване на възможностите на Националната програма за саниране на многофамилни сгради и други фондове и схеми за финансиране на инфраструктурни обекти;
 • Изпълнение на ремонтите и реновиране на кварталите в Пазарджик, заложени в плана на общината;
 • Отделяне на средства от общинския бюджет и използване на европейски фондове за реноворане и създаване на нова инфраструктура в селата – поне 20% от средствата от „Региони в растеж” да отиват в населените места, а не само в общинския център;
 • Изграждане на западния и източния околовръстен път на Пазарджик и създаване на инфраструктура, която да позволи развитие на бизнес зони близо до тях;
 • Нова ефективна транспортна схема с поносими за населението цени на градския транспорт и комбинирането на различен вид транспорт, който да не налага сменянето на два или три вида транспортно средство за достигане от една до друга точка на общината или града;
 • Изграждане на най-голямата система от велоалеи в Пазарджик и превръщането му в зелен град;
 • Изграждане на регионалното депо за отпадъци със съвременни системи за сепариране и обработка на отпадъците, които не застрашават живота на хората и природата. Рекултивация на сегашното сметище – слагане на край на екокатастрофата, предизвикана от него;
 1. Ефективна местна администрация, работеща в полза на гражданите
 • Адекватни, бързи и ефективни услуги за граждани и бизнес от администрацията на общината;
 • Премахване на административните пречки пред бизнеса и улесняване на гражданите за решаване на техните проблеми;
 • Разширяване на полето на електронни услуги, въвеждане на модела на електронната община;
 • Въвеждане на механизми за прозрачност и контрол от страна на гражданите;
 1. Развитие на пряка демокрация и демокрация на участието
 • Засилване на диалога с гражданите при формирането и реализирането на общинските политики чрез обществени допитвания, референдуми и годишни отчети пред общността;
 • Формиране на обществени съвети и местни групи представители на граждански, бизнес и браншови организации за действие при проучване и реализиране на граждански инициативи за развитие на бизнеса, услугите и благоустрояването в общината;
 • Възстановяване и възраждане на общинското радио и вестник;

 

Тази платформа е отворен документ, който ние, кандидатите за кметове и общински съветници от ПП АБВ-Пазарджик, сме готови да допълваме със всяко едно ново предложение от гражданите на община Пазарджик.