Окръжен съд – Пазарджик в лицето на своя председател Елеонора Серафимова и председателя на Окръжна прокуратура – Васил Малинов, представи пред журналисти образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Съгласно сключено споразумение с Министерство на образованието и науката инициативата ще се проведе в рамките на учебната програма по „Етика и право за X-ти клас  през втория учебен срок, както и в „Часа на класа“ за учениците от гимназиалния курс – VIII – XI клас.

През изминалата учебна 2014/2015 година успешно беше реализирана Пилотната образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Инициативата допринесе не само за изграждане на по-добра правна култура у учениците, но и за създаване на реална представа за работата на органите на съдебната власт, а оттам и за повишаване на техния авторитет.

Окръжен съд – Пазарджик, съвместно с Окръжна прокуратура – Пазарджик ще осъществява програмата с Гимназия „Иван Аксаков“ гр. Пазарджик. Административен съд – Пазарджик ще реализира програмата със СОУ „Георги Брегов“, а Районен съд – Пазарджик – с Професионална гимназия по икономика и мениджмънт.

Срокът за провеждане е определен през учебната 2015/2016 година по предварително утвърден график. Съгласувани са датите на провеждане на лекциите на съдебните зали на Окръжен съд – Пазарджик, Административен съд – Пазарджик и Районен съд – Пазарджик и са посочени конкретните лектори, които ще разискват с младите хора и практически казуси. Темите са разработени в 11 основни направления.

Предвиден е 1 учебен час за обобщаване на наученото под формата на симулативен съдебен процес и състезание.

Планирани са отделно и посещения на ученици на съдебни заседания, при наличието на подходящи за тях дела (напр. кражби, грабежи, разпространение на наркотици, шофиране в нетрезво състояние, причиняване на телесни повреди и др.)

Очакваните резултати са повишаване правната култура на учениците, подобряване публичния образ на съдебната власт и създаването на нов, проактивен подход за повишаване доверието на местната общественост.

Крайната цел, която програмата си поставя, е официалното й въвеждане от Министерството на образованието и науката като свободно избираем предмет или като тема от учебното съдържание на „Часа на класа“ в учебните планове на българското училище.