Резултатите от проект „Изпълнение на дейности по устойчиво управление на резервати „Купена”, Мантарица”, „Беглика” и „Дупката” бяха представени днес пред журналисти. РИОСВ-Пазарджик е бенефициент по този проект. Целта на включените дейности е опазване, популяризиране и устойчиво управление на резерватите в териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик.

Присъстващите бяха запознати с постигнатите резултати. Разработени са четири плана за осигуряване на устойчиво и дългосрочно управление на резерватите „Купена”, „Мантарица”, „Беглика” и „Дупката”. След разработването им РИОСВ  получи обстойна информация за състава и състоянието на горите, на флората и фауната в резерватите, установи процесите, които се развиват в екосистемите, проучи възможностите за развитие на туризъм с оценка на рисковете. При теренните проучвания, в резерват „Мантарица” бяха регистрирани редките видове трипръст кълвач и пернатонога кукумявка.

И двата вида са защитени от Закона за биологичното разнообразие и са с ограничено разпространение, а пернатоногата кукумявка е включена в Червената книга на България с категория „уязвим”. И двата вида са представители на бореалната фауна, разпространени в България високо в планините и то с единични находища. Обитават стари иглоистни гори, предпочитайки смърча. Установяването им е доказателство, че те все още се срещат на територията на резерват „Мантарица”, макар и с ниска численост.

Други ползи от реализирането на проекта : благоустрояване и обезопасяване на четири пътеки за посетители, довело до по-голяма посещаемост на резерватите. Изготвени са информационни материали, които популяризират защитените територии в област Пазарджик. Създаден е сайт на проекта http//rezervati.riewpz.org/, който разкрива потенциала на екосистемите и биологичните видове в четирите резервата в териториалния обхват на РИОСВ-Пазарджик.