На 15 и 16 декември 2015 г. в град  Панагюрище ще се проведе съвместно заседание на Регионалниясъвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район под председателството на Трендафил Величков – областен управител на област Пазарджик.

На него ще присъстват заместник-министри, представители на министерства, областните управители на областите от Южен централен район, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, представители на управляващите органи на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, и представители на НПО.

Д-р Емилия Войнова – директор на дирекция в Министерство на труда и социалната политика ще информира присъстващите за състоянието и тенденциите в демографското развитие на Южен централен район. Светлан Карталов – главен секретар на Областна администрация Пазарджик ще направи презентация на тема „Неравенство, бедност и социално изключване в Южен централен район“

На заседанието ще бъдат представени Методически указания за изготвяне на концепциите и схемите за пространствено развитие от доц. д-р Стелиян Димитров – ръководител на проекта от „Географика“ ООД.

Г-н Никола Белишки – кмет на община Панагюрище ще информира членовете и гостите на Съвета за постъпилите предложения за промени в Закона за публично-частното партньорство, във връзка с изпълнение на Решение № 10 от заседание на РСР на ЮЦР, проведено на 01.09.2015 г.

Александър Бойков – главен експерт в Министерството на икономиката ще представиоперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 г.

На заседанието ще бъдат актуализирани представителите от Регионалниясъвет за развитие на Южен централен район в комитетите за наблюдение на оперативните програми за период 2014-2020г., след проведените избори за местна власт.

Информация за изпълнение на решенията на РСР на ЮЦР от предходни заседания ще бъде представена от Даниела Опълченска – началник отдел СПКРР-ЮЦР – Пловдив и Секретар на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район.

На съвместното заседание представители на управляващите органи на оперативните програми ще докладват актуална информация, относно активните и предстоящи схеми по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2014-2020 г.

По инициатива на областният управител на област Пазарджик и председател на РСР на ЮЦР –  Трендафил Величков и Никола Белишки – кмет на община Панагюрище и заместник-председател на РСР на ЮЦР членовете на Съвета ще посетят Исторически музей в Панагюрище и зала-трезор на „Панагюрското златно съкровище“.