60 жилищни сгради в областта ще бъдат санирани по програмата за „Енергийна ефективност“ на жилищните сгради, финансирана по оперативна програма на ЕС, съобщи областният управител Трендафил Величков. 

Най-много са сградите в Пазарджик – 36, пет са одобрените в Панагюрище, шест във Велинград. Три са блоковете подлежащи на саниране в Брацигово, четири са в Септември, а три в Пещера. Белово се включва с две сгради, а Стрелча с една. До момента в програмата не са взели участие общините Лесичово, Батак, Ракитово и Сърница, тъй като там няма толкова големи жилищни сгради. Те обаче имат шансове за новите програми, където е допустимо участие на т.нар. кооперации с максимум до осем апартамента.

Интересът към санирането става все по-голям, тъй като по програмата се предвижда и подмяна на дограмите, ако те не отговарят на условията за енергийна ефективност. Ето как протече осъществяването на процеса през тази година, по месеци:

С ПМС №18/02.02.2015 г. е приета цитираната програма. През пролетта на същата година се състоя информационно-разяснителната кампания относно критериите,  на които трябва да отговарят сградите и реда за формиране на Сдруженията на собствениците. Одобрени са Методически указания, с които са определени  задълженията на институциите отговорни за изпълнение на програмата, МРРБ, областните управители, кметовете на общини и Българска банка за развитие като финансиращ орган.

Основни задължения и отговорности на Областния управител са:

Проверка на документацията на Сдруженията на собствениците внесена в съответната община необходима за сключване на Договор между Сдруженията и Кмета на общината като техен представител за сключване на тристранен договор за финансиране с ББР.

Издаване на Контролен лист удостоверяващ обстоятелства на които трябва да отговаря сградата и формираното сдружение(сдружения) на собствениците като в тази програма имаха право на участие блокове с не по-малко от 36 апартамента, а Сдруженията трябваше да имат регитрация в съответната община и БУЛСТАТ. Изискваше се и договор между сдружението/сдруженията на собствениците в сградата и общината като са приложени необходимите документи към договора/.

След проверка на горните обстоятелства Областният управител подписва договора за финансиране в качеството му на представител на държавата с ББР и съответният Кмет на община.

С ПМС №114/08.05.2015 г. са изменени критериите за допустимост, като се допуска участие на сградата без съгласието  100% от собствениците на самостоятелни обекти. Допуска се до 5% процента несъгласие. Променени са и критериите за цялостност на сградата като се допуска участие на отделни блок-секции от сграда при сключено застрояване, когато останалите блок-секции не желаят да участват в програмата, но не по малко от 50%.

С ПМС №282/19.10.2015 г. са одобрени „Правила за осъществяване на мониторинг на референтните стойности за допустимите дейности при изпълнение на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.

Вменени са задължения на Областните управители да извършват проверка на съответния етап при провеждане на обществените поръчки от страна на общинските администрации за спазване на референтните стойности. За целта се подписва Контролен лист от страна на двама експерти от Областна администрация и от Областния управител. Контролният лист е необходимо условие за изплащане от страна на ББР сумите за съответния етап от процедурата по изпълнение на програмата.