На 28-ми декември ще се проведе последното за тази година заседание на Общински съвет-Лесичово. Изменения и допълнения ще бъдат разгледани в две Наредби– Наредба за обществения ред и в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на общината. На вниманието на общинските съветници ще бъде представена за одобрение план – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2016 година. На 28 декември лесичовци ще актуализират Общинския план за развитие на Общината за периода 2014 – 2020 година и ще приемат План за работа на Общински съвет Лесичово за предстоящата година.