За поредна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2016г.“ на тема „Обичам природата– и аз участвам“, съобщиха от РИОСВ – Пазарджик. Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура на гражданите и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства, държавни и общински училища, детски градини и обединени детски комплекси от цялата страна. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева за общини и кметства и до 5 000 лева за училища, детски градини и обединени детски комплекси. При оценяване на предложените проекти ще се има предвид пълнотата на съдържанието им, оригиалността на идеите и цялостното им оформление.
       Крайният срок за подаване на проектните предложения в ПУДООС е 15 февруари за училища, ДГ и ОДК и до 26 февруари за общини и кметства.  Резултатите от извършеното класиране на постъпилите заявления ще бъдат обявени в срок до 08.04.2016г. на интернет страниците на МОСВ и на ПУДООС. Крайната дата за реализация на дейностите по кампанията е 30.10.2016г. В класирането няма да бъдат включвани проекти, които са получили финансиране в Националната кампания „За чиста околна среда“ през 2014г. и 2015г.