Синдикална федерация на служителите в МВР /СФСМВР/ заявява, че в представените от МВР мотиви в Закона за изменение и допълнение на Закона за МВР /ЗИД на МВР/ фигурира откровена спекулация, за да не кажем лъжа по отношение официалното становище и позицията на Федерацията за „реформите“ в МВР.

В мотивите към ЗИД на МВР е посочено, че промените се предлагат  „В синхрон с водените преговори и постигнатите договорености със синдикалните организации в МВР се предлага намаляване на обезщетението при прекратяване на служебното правоотношение на държавен служител със статут по ЗМВР от 20 бр. заплати на 12 бр.“

СФСМВР категорично заявява, че не само никога не се е договаряла и приемала подобна мярка, но и нееднократно е декларирала пред политическото и професионалното ръководство и широката общественост, че ефективната реформа и качествената услуга „сигурност“ изискват ясна визия и стратегия за очакваната промяна и предвиждане на инструментариум за повишаване мотивацията на служителите, и че реформа, чрез намаляване на обезщетенията  демонстрира не само липса на държавническо и стратегическо мислене, но създава риск за националната сигурност.

От Федерацията призовават Министър Бъчварова да се предоставят писмени доказателства за посочените в мотивите синхрон и договорености.

От СФСМВР настояват Министър Бъчварова и нейният заместник да посочат има ли конкретни договорености по темата, да пояснят с кои синдикални организации са направени, кога, какви са разглежданите становища и материали и в какъв формат са водени тези преговори.

Федерацията намира, че в представените мотиви към ЗИД за ЗМВР се забелязва изключително обезпокоителна тенденция не само за спекулация, но и за „употреба“ на синдикалните организации с цел валидизиране на решенията на политическото и професионално ръководство в МВР. Тази практика поставя под съмнение не само смисъла и целите на социалния диалог, но и утвърждава една порочна практика на предишни министри, които действаха на принципа „събрахме се, за да ви информирам какво съм решил“.

СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР (СФСМВР) е най-голямата синдикална организация в МВР. Основана е през февруари 2009  година, непосредствено след спонтанните полицейски протести от края на 2008 година. В момента в СФСМВР членуват над 6 500 служители на МВР – както  полицаи, пожарникари и спасители, така и държавни служители и лица, работещи по трудово правоотношение, заети във всички направления на дейност на МВР.

Основна цел на СФСМВР е отстояването и защитата на основните социално-икономически интереси и права на членовете си в сферата на трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасните условия на труд, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация на служителите в МВР.

СФСМВР се обявява решително срещу корупцията, дефицита на социален диалог и незаинтересоваността от състоянието на системата за вътрешна сигурност в страната.