Отчет за работата на Районното управление на МВР в Пещера ще изслушат участниците в нарсоченото за четвъртък заседание на Общинския съвет. Сесията ще започне в 14.30 ч. в пленарната зала.
По първата точка от дневния ред ще докладва шефката на РУ – Елена Абаджиева. След нея ще бъде представен и отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Пещера през 2015 година, от името на кмета по тази точка ще докладва Любка Такева, секретар на комисията. На същото заседание ще бъде обсъждано и приемането на Програма за управление на Община Пещера 2015-2019г., както и Годишна програма за развитие на читалищната дейност, представена от зам. кмета Зехра Алиш. Тя ще запознае съветниците и с актуалното състояние на спорта в общината.
Зам.кметът Стефан Балабанов ще запознае съветниците с Отчета за изпълнение на Общински план за действие на Община Пещера през 2015г. от Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик. На него е предоставена възможността  да проведе дискусия относно изменение и допълнение на Решение № 66/25.02.2016г. на Общински съвет – Пещера относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на «ВКС» ЕООД гр. Пещера
 На сесията ще бъде разгледано и предложение за промяна в статута и финансиращия орган на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии «Атанас Ченгелев» – гр.Пещера, община Пещера, считано от 01.08.2016г., то ще бъде сведено до знанието на съветниците от зам. кмета Зехра Алиш.
Директорът на дирекция ТСУ към общината инж. Стела Павлова ще направи предложение за изменение и допълнение на Решение № 40/28.01.2016г. на Общински съвет- Пещера в Приложение № 14 « Списък на пътуващите», като това е девета точка от дневния ред.
Инж. Павлова ще представи и следващата точка – даване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПР за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1508 по КККР на гр. Пещера /ПИ № 230111/ в УПИ II- гараж-работилница с площ от 267.00 кв.м. за определяне на прилежащ терен към съществуваща масивна едноетажна сграда гараж-работилница с площ от 77 кв.м. с идентификатор 56277.1.1508.3 по КККР на гр. Пещера, частна държавна собственост в местност „Дъното“ и одобряване на приложеното задание.
В плана на сесията е заложено и даване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПР за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1508 по КККР на гр. Пещера – частна държавна собственост, местност «Дъното» по КВС на гр. Пещера / ПИ № 23011/ в УПИ I – „ За жилище-караулно“, с площ от 200 кв.м. за определяне на прилежащ терен към съществуваща масивна двуетажна сграда – жилище-караулно, с площ от 47 кв.м. с идентификатор 56277.1.1508.1 по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.
Предпоследната точка е даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод и канализация до поземлен имот № 000222 по КВС за землище с. Капитан Димитриево, Община Пещера и одобряване на задание. А на финала е предвидена и точка „питания“.