Кметът на Пазарджик Тодор попов издаде заповед, с която се разпорежда забраната за  провеждането на пазари и изложби за живи животни на територията на Община Пазарджик – считано от 15.04.2016 год. Причината за това е заразното заболяване нодуларен дерматит , което се разпространява от едрите домашни животни. 

Забранява се предвижването на възприемчиви за Заразен нодуларен дерматит едри преживни животни, с изключение на тези предназначени за незабавно клане, след извършен клиничен преглед, термометриране и обработка с инсектициди. Предвижването се извършва след подадено заявление в областната дерекция по безопасност на храните /ОДБХ/ – гр. Пазарджик, като клането да се извършва само в определени кланници на територията на област Пазарджик – считано от 15.04.2016 год..

Превозните средства, в които се превозват животните, да са третирани с позволени инсектициди и препарати с репелентно действие след адекватното им почистване и дезинфекция на мястото на натоварването на животните.

Собствениците и ползвателите на животновъдни обекти за отглеждане на едри преживни животни са длъжни в срок до 21.04.2016 год. да декларират в Кметството отглежданите от тях едри преживни животни.

Собственици на умрели или принудително евтанизирани животни в резултат на потвърдено заболяване от  Заразен нодуларен дерматит по едрите преживни, не декларирали в Кметството отглежданите от тях едри преживни животни в горепосоченият срок не подлежат на обезщетение. Не сключилите договор с практикуващ ветеринарен лекар, да сключат такъв в срок до 22.04.2016 г. Животните да се изкарват на паша от 08.00.ч. до 19.00 ч.

Забранява се пашата на животните в часовете с активен летеж на куликоиди от 19.00ч. до 08.00 ч. Всички животни отглеждани пасищно да се третират с препарати с репелентно действие. Ползвателите на пасища и мери за индивидуално ползване, да извършат девастация на същите. Те трябва да извършват периодична обработка на оборно отглежданите животни с препарати с репелентно действие. Задължителна е и дезинсекцията в и около помещенията за отглеждане на едри преживни животни, местата за съхранение на торовата маса и местата за водопои.

Мерките предвиждат и собствениците на едър домашен добитък да  осигурят добро ниво на мерките за био-сигурност на фермите/не допускането на кръвосмучещи насекоми/. Да осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащи в и от обекта ПТС, както и да спазват плановете за дезинфекция и дератизация на помещенията в обекта. Необходимо е да се съхраняват труповете на умрели животни в изолирани/закрити помещения до тяхното обезвреждане, а при констатиране на заболели животни с клинични признаци на заболяването, да сигнализират обслужващият ги ветеринарен лекар.

Забранява се закупуването на едри преживни животни с неизвестен здравен статус и произход, както и непридружени с ветеринарно-медицински свидетелства.

При работа с инсекицидни средства трябва да се спазват правила и се вземат предпазни мерки преди започване на работа, по време на работа и след работа с тях. Работи се с дезинфекциона техника(механични и моторни гръбни пръскачки, специализирани видове автодезинфекциона техника-тип Харди,ВДМ и др.) и лични предпазни средства. Вземат се мерки за опазване на околната среда, предпазване на пчели и риби от отравяне, условия за безопасно съхранение и транспортиране, противопожарни мерки, мерки за оказване на първа помощ в случай на поглъщане или вдишване и други.

 На обзщетение за умрели животни в резултат на потвърдено заболяване от  Заразен нодуларен дерматит по едрите преживни подлежат само собственици на животни с регистриран животновъден обект и индентифицирани животни в системата на БАБХ, и предали трупът на животното за обезвреждане и декларирали в Кметството отглежданите от тях едри преживни животни в срок до 21.04.2016 год..

Мерките са приетите на заседание на Общинската епизоотична комисия проведено на 15.04. 2016 год. и са задължителни и тяхното изпълнение се контролира от съответните отговорни институции и длъжностни лица.

В какво се изразява заболяването – ТУК