На закрито заседание КЕВР прие решения за утвърждаване цени на водоснабдителните и канализационни услуги на „Софийска вода“ АД, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен и на „Водоснабдяване, канализация и строителство“ ЕООД, гр.Пещера. Утвърдените цени влизат в сила от 1.05.2016 г.

В съответствие със законовите изисквания, окончателните решения на регулатора бяха предшествани от широка обществена дискусия по ценовите предложения. Докладите на експертните работни групи бяха публикувани предварително на интернет страницата на регулатора.

На 13.04.2016 г. бяха проведени открити заседания и публични обсъждания с участието на ръководствата на трите В и К дружества, представители на браншови синдикални организации, на Българската асоциация по водите, на Съюза на ВиК операторите, граждански сдружения, граждани.

Ето и цялото решение на КЕВР, което утвърждава, считано от 01.05.2016 г. цени, без ДДС, за водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване, канализация и строителство” ЕООД, гр. Пещера, както следва:

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. стоп. потр. – 0,11 лв./куб.м за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсеност 2) – 0,13 лв./куб.м

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води – за битови и приравнени към тях общ., търг. и др. стоп. потр. – 0,36 лв./куб.м за пром. и др. стоп. потребители (степен на замърсеност 2) – 0,43 лв./куб.м

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София град в 14-дневен срок от приемането.