В периода от 06 до 08 юни 2016 год., съгласно Заповед №РД06-286/17.05.2016 г. на началника на РИО- Пазарджик, седмокласниците имат право да се запознаят с проверените писмени работи по БЕЛ и математика. Това става в присъствието на родител или настойник, след представяне на служебната бележка, с която учениците са се явили на изпитите, и на ученическа карта (или друг документ, удостоверяващ самоличността). Всеки, който види своята писмена работа ще удостовери този факт със подпис в  дневник при председателите на двете комисии за проверка и оценка на писмените работи. Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи. Работното време и на двете комисии е от 8.30 до 17.00 часа.

С работите си можете да се запознаете на следните адреси:

• По български език и литература – ЕГ „Бертолт Брехт“- гр. Пазарджик, ул. „Пирдоп“ №1;

• По математика – ПГСА- гр. Пазарджик, ул. „Кочо Честименски“ №33.