Седем читалища на територията на септемврийска община ще станат собственици на съществуващия сграден фонд, който до момента беше в патримониума на Общината. С пълно единодушие това решение бе взето на извънредната сесия на Общински съвет – Септември. В списъка за дарение на собствеността попадат читалищата в град Ветрен, Ковачево, Симеоновец, Ветрен дол, Варвара, както и септемврийските „Будители” и „Отец Паисий”. На по-късен етап от сградния фонд на Общината ще бъдат извадени и читалището в село Семчиново и септемврийското „Пробуда”, за които в момента има пречки от регулационен и юридически характер. „След като тези грапавини бъдат изчистени, те също ще бъдат прехвърлени като собственост на съответните настоятелства”, разясни при представяне на проекта за решение кмета Марин Рачев.

„С този ход целим поне две позитивни неща. Първо, ставайки собственици на сградния фонд, съответните настоятелства ще получат безпроблемно право да кандидатстват по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”, чрез която се финансират проекти за тяхното реновиране. Това е и най-чистата и бързо приложима от юридическа гледна точка правна форма. Вторият вариант – отстъпено право на строеж би бил уязвим в съда и по този начин може да се провали цялото намерение за кандидатстване по проектите на Европа. Другото измерение на решението за прехвърляне на собствеността е свързано с по-голямата свобода на местните настоятелства за генериране на собствени приходи”. По казуса за гаранциите относно евентуална продажба или ипотекиране на сградния фонд, Марин Рачев допълни, че в самите договори ще бъдат заложени съответните клаузи за защита на обществения интерес. Казано иначе – настоятелствата ще могат да ползват сградния си фонд само по предназначение и няма да имат правната възможност да продават досега съществуващото общинско недвижимо имущество.

Макар, че бе подкрепено единодушно, гласуването на проекто-решението за читалищата обаче не мина без предварителна дискусия. Oбщинският съветник Петя Цанкова постави въпросът относно бъдещото събиране на наемите и конкретно частта, касаеща обществените мероприятия. Във връзка с това председателя на общинския съвет Лазар Влайков направи предложение за залите на читалищата да не се искат наеми от настоятелствата, когато става въпрос за обществени мероприятия. По този начин ще се гарантира, че в бъдеще, по време на избори няма да има ограничения, за който и да е кандидат или партия да провеждат в тях безпроблемно предизборни или други мероприятия. Kметът Марин Рачев пък обясни защо в бъдеще събирането на наемите ще се прави от самите читалища, а не от Общината.

„Читалищата ще имат личен интерес да получават приходи от наеми, защото така няма да бъдат толкова зависими от спонсори – публични и частни. И няма да е логично, а и правно обосновано при положение, че станат собственици, ние да събираме тези пари’’, отбеляза кметът. „Там, където читалищата не получават средства от наеми и в бъдеще не възникнат условия за генериране на такива, ние ще продължим да ги подпомагаме финансово за сметка, на другите читалища, които събират пари. Упражняването на контрола и регулирането на тези параметри ще стане чрез субсидията, която ние отпускаме за този вид дейност”, разясни от своя страна първият сред равни Лазар Влайков. Той внесе това уточнение по повод въпрос на съветник Кирил Тодорин, който отбеляза, че читалището във Ветрен не събира приходи от наеми и няма как в бъдеще да поеме самостоятелно разходите си за поддръжка без помощта на Общината. Друг съветник – Сергей Стойнов попита дали не бива в самите читалищни настоятелства да се кооптират представители на Общината за да има пряка обратна връзка за случващото се във въпросните сдружения с нестопанска цел. „Личното ми мнение е, че това предложение не е обосновано по две причини – първо ще загубим много ценно време да „внедрим” тези наши представители в настоятелствата, а в същото време не мисля, че този наш знак ще се възприеме добре от местните хора.

Отделно от това не смятам, че ще имаме толкова по-детайлен поглед по всички места в Общината, колкото самите местни хора там. Смятам, че местните структури си познават най-добре ръководствата и в техен интерес ще бъде да им държат лична сметка за всяко едно действие”, мотивира се кметът без да иска да налага своето мнението на всяка цена. В заключение съветник Петя Цанкова заяви, че всеки един от колегите й ще подкрепи това предложение. „Знам какви усилия хвърли общинското ръководство за свикването на общите събрания, за подготвяне на документацията, въобще една тежка и тромава процедура. Но трябва да знаете, че от тук насетне нещата ще бъдат на едни наистина доброволчески начала.

Тоест, ако конкретното читалищно настоятелство има доброто желание то ще ни предоставя съответната информация. За нас остава това, което Лазар Влайков предложи – с общинската субсидия да можем да въздействаме за регулиране на финансовата тежест между читалищата, които нямат собствени приходи и тези, които генерират такива чрез наемите, заяви от трибуната Петя Цанкова.

На отминалата сесия стана още ясно, че храмовете „Свети Йоан Предтеча” в Карабунар и „Св. Николай” в гр. Ветрен са одобрени от Пловдивска Митрополия за кандидатстване за реновиране. Във връзка с това съветниците направиха допълнение на Решение №148/26.02.2016г., относно приоритетните обекти по Мярка 2.4.6 от Общинския план за развитие на община Септември за периода 2014-2020г.

Това ще позволи на двете църковни настоятелства веднага да входират проектите за бъдещо финансиране на храмовете. На тази изключително важна извънредна сесия, която умишлено беше свикана от 18,30 часа за да не възпрепятства присъствието на съветниците, не дойдеха единствено Петър Бошев, Ангел Морозов и Георги Вергиев.