Със Заповед на областния управител Гинче Караминова е върнато за ново обсъждане решение на общински съвет Ракитово относно разрешение за изработване на подробен устройствен план. Приетото решение не е съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Липсват мотиви относно възникването на нови държавни или общински нужди за обекти – собственост на държавата, на общините или на експлоатационните дружества в приложеното задание за изработка на подробен устройствен план /ПУП/. Така взетото решение не е съобразено и с разпоредбата на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, която предвижда, че границите на урегулирани поземлени имоти могат да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи. Към настоящото решение липсват данни да е взето съгласието на собственика.

В жалба до Административен съд Пазарджик, областният управител отправя мотивирано искане за отмяна като незаконосъобразно решение на общински съвет Сърница и обявяването му за нищожно. Решението е относно приемане маршрут на атракционно влакче „Романтика“.

В конкретния случай планираното движение на туристическо атракционо влакче в гр. Сърница представлява обществен превоз на пътници с пътно превозно средство срещу заплащане, поради което следва да бъдат спазени изискванията на Закона за автомобилните превози, който регламентира обществените отношения във връзка с този вид превоз. Съгласно чл.24г от Закона за автомобилните превози, кметовете на общини са тези, които определят маршрута на движение на пътните превозни средства и на съставите от пътни превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел на територията на съответните общини, като съобразяват маршрутите им на движение с утвърдената транспортна схема и с изискванията за безопасност за движение по пътищата. С така приетото решение, общинския съвет, а не кмета, е определил маршрута на движение на превозното средство с атракционна цел на територията на гр. Сърница, което е в нарушение на цитираната разпоредба от закона. Общински съвет Сърница не е компетентният орган да вземе подобно решение.