Към 31.12.2015 г. в област Пазарджик функционират 25 яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 760 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта се увеличават с 24, или с 3.3%.

Детски ясли, места и обслужени деца в област Пазарджик

 

2011 2012 2013 2014 2015
Заведения 24 24 24 25 25
Места в края на годината 788 730 726 736 760
Деца в края на годината 769 727 748 744 735

В градовете в областта детските ясли са 22 с 693 места, а в селата – 3 с 67 места.

Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2015 г. общо за област Пазарджик е 10.2 на 100 деца до 3-годишна възраст . Най-висока е осигуреността с места в общините Брацигово (26.3 на 100 деца), Стрелча (17.7 на 100 деца) и Пещера (13.9 на 100 деца). Най-ниска е осигуреността в общините Велинград (5.7на 100 деца), Септември (6.8 на 100 деца) и Ракитово (9.4 на 100 деца). В общините Лесичово и Сърница няма функциониращи детски ясли.

През 2015 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ОДЗ са постъпили 707 деца, или с 51 повече в сравнение с 2014 г. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 735 деца (табл. 2), от които момчета са 388, а момичета – 347. В сравнение с 2014 г. броят на децата в детските ясли намалява с 1.2%.

Деца в детските ясли в област Пазарджик към 31.12.

 

2011 2012 2013 2014 2015
Общо 769 727 748 744 735
   Момчета 407 388 403 385 388
   Момичета 362 339 345 359 347

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2015 г. се запазва без изменения. Най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 82.6%, а най-малък – на децата на възраст до 1 година – 0.1% .

Към 31.12.2015 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли в област Пазарджик работят 131 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават деца. Медицинските специалисти по здравни грижи са 78, като 92.3% от тях са медицински сестри (72). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли е 53 души.

Медицински специалисти по здравни грижи и друг немедицински персонал в детските ясли в област Пазарджи 31.12

 

Години Медицински специалисти по здравни грижи Друг

немедицински

персонал

2011 73 38
2012 71 46
2013 75 44
2014 74 47
2015 78 53

*Показателят се изчислява като отношение на броя на местата в детските ясли и яслените групи в състава на ОДЗ на 100 деца от населението на възраст до 3 години.