Със заповед на министъра на земеделието и храните е определен периода на прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Заявления за подпомагане ще бъдат приемани от 4 юли до 12 август.

Ще могат да кандидатстват:
1. физически лица, навършили 18 години;
2. еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон;
3. кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Бенефициентите трябва да:
1. са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.), наричана по-нататък „Наредба № 3 от 1999 г.“;
2. са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година;
3. имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2000 евро и 7999 евро включително;
4. са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
5. са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава;
6. са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия;

Определения бюджет за приема е 30 000 000 млн. евро, който ще стигне за одобрението на 2000 проекта. Подадените проекти ще бъдат ранкирани по реда и условията, определени в наредбата по мярката.

Проекти по мярката ще бъдат изготвяни от „Съвети в земеделието“ ООД, като за подробности и условия можете да се обръщате на телефон 0879 299 631 или да прочетете ТУК.

Желаещите да преминат курс на обучение „Основни проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделския сектор“ могат да подадат заявление по емейл. Повече информация за курса можете да намерите ТУК.

Заповедта за прием можете на прочетете от ТУК.