В Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозните средства и пешеходците в Община Пазарджик няма подробна уредба за действията, които могат да предприемат контролните органи при налагане на глоба с фиш за неправилно паркиране на МПС.  Сега действащата  разпоредба на чл.12а урежда установяването на нарушение от водач, който неправилно е паркирал МПС, но  процедурата не е уредена последователно, поради което вносителят на проекта за промяна Румен Кожухаров предлага посочената норма да се измени и допълни  като се спазва по- високия по- степен нормативен акт- Закон за движения по пътищата.

Като нормативен акт от подзаконов тип, наредбата урежда отношения, попадащи в пределите на компетентност на Общинския съвет по силата на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за движение по пътищата.

Предложение: 

Текстът на  чл. 12а  се изменя като се създават  нови ал.1 и ал.2,  както следва:

Ал.1 /нова с реш.№….. Протокол №….. / При установен нарушител при неправилно паркиране на МПС на място на нарушението се съставя фиш в негово присъствие по следния ред:

 1. Фишът съдържа следните данни: самоличността на служителя, наложил глобата; самоличността на нарушителя; мястото и времето на нарушението; моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото за доброволното й заплащане.:
 2. Фишът се подписва от  служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата .
 3. Подписан фиш, глобата по който не е изплатена  доброволно в 7 – дневен срок от подписването му се приравнява на влязло в сила наказателно постановление и  се предава за принудително събиране на съответната териториална дирекция на НАП.
 4.   На лице, което към момента на съставяне на фиша оспори нарушението, размера на наложената глоба или откаже да подпише фиша се съставя Акт за установяване на административно нарушение по реда на  ЗАНН.ал. 2 /нова с реш.№…Протокол №…./ При отсъствие на нарушител при неправилно паркиране на МПС на място на нарушението се съставя фиш в 3 бр. екземпляра  по следния ред:
  1. 1. Фишът  съдържа следните данни: самоличността на служителя, наложил глобата; мястото и времето на нарушението; моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото за доброволното й заплащане.
  2. първият екземпляр от фиша се закрепва към моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му. Вторият екземпляр се изпраща по пощата, а третият екземпляр остава за съхранение в службата за контрол.
  3. Ако фишът не бъде платен доброволно в 7- дневен срок от връчването му се изпраща покана с препоръчано писмо с обратна разписка да се яви в съответната служба за контрол в едноседмичен срок от получаването й, за да му бъде издаден АУАН по реда на ЗАНН или за да посочи лицето, на което е предоставило управлението на моторното превозно средство, с което е извършено нарушението.
  4. При неявяване в определения срок или при непосочване писмено на лицето, на което е предоставено управлението на моторното превозно средство, на собственика или на управителя на юридическото лице – собственик на моторното превозно средство, се издава АУАН в негово отсъствие по реда на ЗАНН.

  Чрез приемането на  горецитираното изменение и допълнението на наредбата ще се извърши хармонизиране с изискванията на  ЗДвП и ще се създаде яснота относно правилата, които следва да се спазват при налагане на глоба с фиш. Наред с тези изменения и допълнения ще се прецизират и други  текстове от наредбата, несвързани с материята за неправилното паркиране на МПС,  които се нуждаят от стилистични промени  и такива, свързани с по – точното им прилагане. В тази връзка в  чл. 21, ал.2  е предвидено, че при издаване на разрешение за прокопаване, заинтересованите лица внасят гаранция за възстановяване  на нарушени вследствие СМР  на настилки на пътни, улични,  тротоарни платна или ремонтни  работи на подземни проводи. Следва да се прецизира разпоредбата, тъй като документът, който се издава следва да отговаря по вид на документа, предвиден в чл. 72, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 47, т.9 от  Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на община Пазарджик. От последното следва, че  документът, който се издава на заинтересованите лица е  разрешение за строеж, за извършване на работи, свързани с разкопаване на уличните и тротоарни настилки и  вътрешните квартални пространства, поради което предлагам да се прецизира текста и чл. 21, ал.2 от наредбата.

  Предложение:

  • 2 В чл. 21, ал.2 и ал. 5 се правят следните изменения и допълнения и се създава нова ал. 6 със следното съдържание
  1. „чл.21, ал.2 /изм. с реш.№…Протокол №…./ При издаване на  разрешението по ал.1, заинтересованите лица/ физически и юридически/,  внасят гаранция за възстановяване на нарушените вследствие строително- ремонтните работи настилки, както следва:”

   

  1. „чл.21, ал.5 /изм. с реш.№…Протокол №…./ Веднага след отстраняване на авария се съставя констативен протокол за размера на извършените работи и срока на възстановяването от представители на експлоатационните дружества и експерти на Общината.
  2. „чл.21, ал.6 /нов с реш.№…Протокол №…./   В случай на авария съответното експлоатационно дружество е длъжно да уведоми Общината в деня на  възникването  на аварията или когато е неприсъствен – в първия следващ работен ден.
  •            В чл. 22, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

  „Чл. 22, ал.1 /изм. с реш.№…Протокол №…./  Актовете за установяване на административни нарушения и фишове за неправилно  паркирали МПС се съставят от длъжностни лица, определени от Кмета на Община  Пазарджик. Актове се съставят и от служители на РУП- Пазарджик .”

  „Чл.24, ал.1 /изм. с реш.№…Протокол №…./

  На нарушителите се налагат наказания, съгласно таблицата, приложение № 2 към наредбата:

  т.1  /отм. с реш.№…Протокол №…./

  т. 2. /изм. с реш.№…Протокол №…./ глоба или имуществена санкция по акт с наказателно постановление.

  • 5. В чл. 26, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

  „Чл.26, ал.1 /изм. с реш.№…Протокол №…./Наложените глоби и имуществени санкции подлежат на обжалване по реда на ЗАНН

  • 6.  чл. 26, ал. 2 се отменя

                 „Чл.26, ал.2/отм. с реш.№…Протокол №…./

  • 7 . Чл.27 се отменя

                 „Чл.27/отм. с реш.№…Протокол №…./

  • 8. В Приложение №2 се правят следните изменения и допълнения.

  Приложение №2 Таблица за размера на санкциите по Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозните средства и пешеходците в община Пазарджик случай./ изм. с реш.№…Протокол №…./”

   

  По член Долна граница Горна граница При повторно и следващо нарушение

   

  Чл.7 50 200 100-500
  чл.10 10 20 20-100
  Чл.12, т.1, т.8, т.9, 10 20 20-100
  Чл. 12, т.т. 2,  2а, 2б 3,4,5,6, 11, 12, 13 и чл.12а

   

  20 50 50-200
  Чл. 12, т. 7,т.10 50 200 100-500
  Чл. 13 100 200 200-500
  Чл. 14 20 100 40-500
  Чл. 15 10 20 20-100
  Чл. 16 10 50 50-200
  Чл. 17 20 100 40-500
  Чл. 18 20 50 50-100
   

  Чл. 19

   

  10

   

  20

   

  20-100

  Чл. 20 20 50 50-100

   

  Чл. 21, ал. 1 20 200 200-500
  Чл. 21, ал.6 200лв. за ФЛ

  1000лв. за ЮЛ и ЕТ

  300лв.за  ФЛ

  1500 лв за ЮЛ и ЕТ

  300-500 лв.за  ФЛ

  1500-2000лв. за ЮЛ и ЕТ

   

   

  • 9. “§ 15. (нов, решение №…Протокол… ) Наредбата е изменена и допълнена с Решение № … от ………… 2016г., взето с Протокол № … Изменението и допълнението влизат в сила 7 дни след публикуването им в местната преса.”

   

  4 В чл. 24, т. 1 се отменя и  се правят следните изменения и допълнения:

В чл. 21, ал.5  е предвидено, че след извършване на аварийни работи се съставя протокол за размера на работата и срока на възстановяването относно аварията, от представители на експлоатационните дружества и съответните експерти от общината.  В нормата не е предвиден срок след възникване на аварията експлоатационните дружества  да уведомяват общината, поради което предлагам текста на нормата да се измени и допълни като се предвиди такъв срок и едновременно с това и санкция за неспазването на този срок.

В чл. 24, т.1 от наредбата е предвидена „глоба по квитанция до 10 лв.”. Законът за движение по пътищата и Правилникът за неговото приложение не предвиждат санкция по квитанции. Също така е известно е, че Общината не издава квитанции за нарушения по наредбата, поради което тази норма следва да отпадне. По същите съображения следва да бъде отменена нормата и на чл. 26, ал. 2 от наредбата.

С оглед последното е необходимо да се допълни таблицата в Приложение №2 отнасяща се до глобите за извършени нарушения по наредбата. Сега действащата таблица предвижда да се налагат само глоби за нарушения по наредбата, което изключва възможността за налагането на  имуществени  санкции за нарушения по наредбата от  юридически лица и ЕТ.

Предвид горното предлагам да се измени Приложение №2, относно размера на санкции като се  предвидят и имуществени такива в същата. Няма нормативно основание нарушителите да заплащат освен глобите и разходите, свързани с установяване и отстраняване на нарушенията, поради което следва да бъде отменена и нормата на чл. 27.

Цели които се поставят:

Целите ми като вносител на този проект са:

прецизиране на текстовете на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик със Закона за движение по пътищата;

– да се подобри контролът по спазването на законоустановените разпоредби;

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът на предлаганата Наредба не изисква допълнителни финансови или други средства и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:

– подобряване контрола по спазването на законоустановените разпоредби

– постигане на по- голяма дисциплина на водачите, които следва да спазват правилата за движение;

– повишаване на приходите в общинския бюджет.

– адекватен контрол по спазването на законоустановените разпоредби;

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганото изменение и допълнение на Наредба е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за движение по пътищата, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с правото на Европейския съюз.