Към настоящия момент на територията на Община Пазарджик няма утвърдена и действаща наредба за гробищните паркове и погребално обредната дейност, ето защо на сесията в края на месеца Общински съвет – Пазарджик ще приеме наредба, уреждаща случващото се на местата, които са неизбежни за всеки от нас.

С оглед предписанията в Наредба №2 от 21.04.2011 г. на Министерството на здравеопазването за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници (ДВ. бр. 36 от 10.05.2011 г.) е необходимо да се рагламентират основните изисквания за управлението, реда и дейността на гробищните паркове на територията на общината, ползването и поддържането на гробните места, както и свързаните с тези дейности услуги.

Приемането на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната   дейност на територията на община Пазарджик ще улесни управлението на Гробищния парк, който към 30 юни 2016г. е 230 дка, разпределен в 94 парцела, с 21458 гробни места. Чрез регламентиране на изискванията за управление в  гробищния парк, както и  ежедневното актуализиране на информационния масив ще доведат до изясняване статута на гробните места.

Ще се регламентира възможността да бъдат предоставени за повторно погребване гробни места, които са   непотърсени, необлагородени,  запустяли, за които  никой не полага грижи и остават неплатени повече от 20г. Последното е необходимо , за да  се ограничи непрекъснатото отчуждаване на земя за разширяване на гробищата и  правените в тази връзка разходи.

Чрез приемане на Наредбата ще се регламентира реда и начина за гробоползване след изтичане на санитарния период; за благоустрояването на гробните места и от кои лица може да се  извършва.

С приемането на наредбата ще се  гарантира опазване на инфраструктурата, като се предвидят  задължения по отношение на извършващите ограждане да възстановяват за своя сметка нанесените щети по алеите и по съседните гробове; ще се преустанови преминаването на МПС и каруци, без връзка с Гробищния парк, които разбиват алеите,ползват неправомерно вода, косят трева и нарушават реда в гробищния парк.

Проекто – НАРЕДБА ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

    Чл.1 /1/ Тази наредба урежда управлението, вътрешния ред в гробищата и обредните зали, реда и условията за извършване на погребения и свързаните  с тях услуги, ползването и благоустрояването на гробните места на територията на  Община Пазарджик.

/2/Гробищните паркове/гробищата/ и обредните зали функционират и се управляват в съответствие със законовата уредба в страната, решенията на Общинския съвет и тази  Наредба.

    Чл.2/1/Гробищните паркове са  обществени терени със специално предназначение и са публична общинска собственост по силата на чл.3,ал.2,т.3 от Закона за общинската собственост.

/2/На територията на Община Пазарджик действат:

1.Гробищен парк-Пазарджик

2.Гробища на територията на отделните кметства в Община Пазарджик.

   Чл.3 Създаването на нови, разширяването или закриването на действащи гробища на територията на общината се осъществява с решение на Общинския съвет.

Чл.4 /1/ По желание на религиозни или етнически общности в гробищата могат да се обособят самостоятелни парцели при спазване изискванията на устройствения гробищен план с решение на Общинския съвет.

/2/ В Гробищния парк-Пазарджик са обособени самостоятелни парцели за:

-българско население

-мюсюлманско население

-арменска общност

-еврейска общност

 Раздел II

 УПРАВЛЕНИЕ

    Чл.5 /1/ Гробищния парк-Пазарджик, както и намиращите се в него сгради /обреден дом, гараж, работилница/, съоръжения и машинен парк, общинска собственост се управляват и стопанисват от Бюджетно мероприятие „Обредни дейности” при Община Пазарджик, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост, Наредба №2  от 21.04.2011г. на Министерството на здравеопазването за здравните изисквания към гробищни паркове и погребването и пренасянето на покойници и приетите от Общинския съвет-Пазарджик наредби.

/2/ Гробищните паркове в кметствата на територията на Община Пазарджик се управляват и стопанисват пряко от кметовете.

    Чл.6 /1/ БМ”Обредни дейности”обезпечава всички условия за нормален погребален процес и осъществява контрол по спазване на нормативната уредба.

/2/ Услугите свързани с погребалната дейност в Пазарджик се извършват от служители на бюджетното мероприятие които:

-определят гробното място, в което ще се извърши погребението или урнополагането, деня, часа на погребението, осигуряват зала за провеждане на обреда и зала за почерпка;

-провеждат гражданския ритуал;

-водят регистри на покойници по парцели/блокове/, редове и гробни места;

-въвеждат информация в автоматизираната информационна система;

-събират и отчитат такси по ЗМДТ, приети с решения на Общински съвет-Пазарджик.

/3/ В гробищните паркове в кметствата на територията на Община Пазарджик от кметовете се извършват следните услуги:

– определя гробното място, в което ще се извърши погребението или урнополагането, деня, часа на погребението;

–  провеждат гражданския ритуал;

–  водят регистри на покойници по парцели/блокове/, редове и гробни места;

–  въвеждат информация в автоматизираната информационна система;

– събират и отчитат такси по ЗМДТ, приети с решения на Общински съвет-Пазарджик.

    Чл.7 В управлението и стопанисването на гробищните паркове се включват дейностите по подържане, почистване и благоустрояване на гробищните паркове.

     Чл.8 Общинският съвет-Пазарджик със свое решение всяка година утвърждава бюджета за закупуване на ДМА, вкл. разходите за служебни погребения, за подържане и обновяване на гробищните терени и сгради, съоръжения, охрана, озеленяване и др.

Глава III

ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ

    Чл.9 /1/ В гробищата на Община Пазарджик се погребват покойници с последен постоянен адрес или настоящ адрес в съответното населено място.

/2/ Покойници с постоянен адрес приживе в друго населено място могат да бъдат погребани на територията на Община Пазарджик, при следните обстоятелства:

– близките им са с постоянен адрес в община Пазарджик

– имат право на гробоползване в общината/наследствен гроб/

/3/На територията на Община Пазарджик се погребват също и покойници с неустановена самоличност, непотърсени от близките си или без близки, по постановление на Районна прокуратура когато смъртта е настъпила на територията на общината.

/4/ Покойници-чужди граждани се погребват в гробищата на Община Пазарджик с постановление на Районна прокуратура, ако смъртта е настъпила на територията на общината, освен в случаите когато близките на покойника са потърсили тялото.

   Чл.10 Погребването на покойници извън гробището се допуска в случай на особени заслуги на лицето за развитието на съответното населено място или държавата с разрешение на кмета кмета на общината или упълномощено от него лице, съгласувано с директора на Регионална здравна инспекция-Пазарджик.

    Чл.11/1/ БМ”Обредни дейности” със заповед на кмета на общината извършва погребения  на лица, починали на територията на Община Пазарджик – самотни, бездомни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане.

/2/Услугите в случаите по ал.1 включват разходи за ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, погребване и некролози.

/3/ Разходите за погребенията по ал.1 се поемат от бюджета на мероприятието,в рамките на определените от Общинския съвет разходи за съответната година.

Чл.12 /1/ При извършване на погребения на лица от вероизповедания, различни от традиционното за Република България източно-православно вероизповедание, се вземат под внимание битът и традициите на съответната религиозна общност, регистрирана съгласно българското законодателство.

/2/ В Гробищния парк в Пазарджик погребването на лица с мюсюлманско вероизповедание се извършва от гробар-назначен от джамийското настоятелство в Пазарджик.

Чл.13 /1/Погребенията се извършват след представяне на препис-извлечение от акта за смърт, който служи за разрешение за погребение.

/2/Погребенията се извършват най-рано 24 часа и не по-късно от 48 часа след установяването на смъртта. Погребване след 48 часа се извършва след прокурорско разпореждане и при условие,че са взети мерки за запазването или консервирането на трупа.

Чл.14  Урните с пепелта на покойниците се полагат в обикновени гробни места или фамилни гробни места на близки на покойника.

    Чл.15 БМ”Обредни дейности” извършва възмездни погребални услуги съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Пазарджик, както следва:

-осигуряване на ковчег и надгробен знак/кръст или пирамида/

-осигуряване на съхранение на трупа в хладилна камера

-транспортиране на покойника до обреден дом, църква, гроб, крематориум

-провеждане на граждански ритуал

-осигуряване на зала за църковен ритуал

-изработване на скръбни вести и възпоменания

-изкопаване и засипване на гроб

-урнополагане

-осигуряване на траурни потреби за погребението или възпоменание

-други услуги, включени в Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Пазарджик.

Чл.16 Разходите по погребението се заплащат от близките на покойника по цени утвърдени от Общински съвет.

Глава IV

 ГРОБНИ МЕСТА И ГРОБОПОЛЗВАНЕ

   Чл.17/1/ Гробните места представляват обикновени /индивидуални/ гробни места и семейни гробни места.

/2/Семейните гробни места се състоят от два гроба и се предоставят при възможност на гражданите.

/3/Нови гробни места се предоставят на наследници, след подписване на декларация,че нямат придобито право на гробоползване от преди.

Чл.18 /1/ Предварително /приживе/ заплащане право на гробоползване за индивидуални гробни места е забранено.

/2/Предварително заплащане на правото на гробоползване за вечни времена се допуска само за семейни гробници при извършване на погребение в едното гробно място.

/3/Урна с праха на покойника може да се положи в гроб, за който правото на гробоползване е възникнало по-рано и продължава да съществува.

Чл.19 Изкопаването на гробни места се извършва от лица /гробари/,назначени от  кмета на Общината.

     Чл.20 /1/ С полагането на покойника в нов гроб или урна с праха му за наследниците му по закон се поражда правото на гробоползване.

/2/Правото на гробоползване при полагане на покойник в нов гроб се погасява след изтичане на минималния срок /8 години от датата на погребението/ при положение,че преди това то не е било продължено.

/3/Правото на ползване на гробните места обхваща:

-извършване на последващи погребения по реда и условията на тази Наредба

-извършването на траурни и възпоменателни обреди

-оформянето на гробните места с паметник, портрети с лика на покойника, дата на раждане и смърт, засаждане на цветя, покриване с плочи и др.

-индивидуалното благоустрояване на пространството около отделните гробове се допуска на не повече от 0,30м. по дългите и късите страни на гроба.

/4/ благоустрояването на отделните гробни и семейни гробници,което не се включва в правото на гробоползване по предходната алинея,се допуска по искане на наследници или инициативни граждански организации след съгласуване с Управителя на мероприятието.

/5/не се разрешава ограждане на гробове преди заемането на съседните гробни места.

    Чл.21/1/ Погребването в парцел №1 на гробищен парк-Пазарджик се извършва на лица, които са обявени за почетни граждани с решение на Общинския съвет.

/2/Погребването на нови  покойници в гробовете в парцел № 1 на гробищен парк-Пазарджик може да се разреши само с изричното съгласие на всички наследници, изразено писмено в декларация пред длъжностните лица на мероприятието.

Чл.22/1/ Правото на гробоползване е срочно, освен в случаите на възмездно придобиване за вечни времена на основание Закона за местните данъци и такси.

/2/Гробните места се ползват безплатно за срок от осем години,считано от датата на извършване на погребението.

/3/ Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.

/4/ Преотстъпено право на гробоползване между наследници се доказва с декларация, когато всички наследници са изразили съгласието си лично и са подписали декларацията пред съответното длъжностно лице.

/5/ Правото на гробоползване след първите осем години може да бъде продължено за срок от 15 /петнадесет/ години по искане на някои от наследниците след заплащане на таксата по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Пазарджик.

/6/Безсрочно право на гробоползване/за вечни времена/ след първите осем години може да се придобие от ползватели с редовно подържани гробни места, благоустроени с трайни надгробни символи и след заплащане на съответната такса.

/7/Длъжностното лице може да разреши възмездно продължаване на правото на гробоползване след изтичане на срока му по искане на заинтересованото лице и след като се увери,че закъснението се дължи на уважителни причини и гробното място е добре подържано и благоустроено с траен надгробен знак/символ/.

   Чл.23/1/ При последващо погребение в едно гробно място правото на гробоползване може да бъде продължено и по искане на наследниците на следващите погребани в същото гробно място лица.В този случай се продължава правото на гробоползване за наследниците на първия погребан или преждепогребаните.

/2/Предимство при упражняване правото на гробоползване имат лицата-наследници на първия покойник към датата на неговата смърт.След изчерпването на лицата,които са били наследници на първия покойник към датата на смъртта му,правото преминава върху лицата-наследници на втория покойник към датата на неговата смърт и т.н.

/3/Когато първото погребано лице няма наследници и правото на гробоползване е продължено наследниците на следващите покойници по реда на погребването им в същото гробно място придобиват самостоятелно право на гробоползване след като докажат,че първият погребан няма наследници.

Чл.24 /1/Правото на гробоползване се прекратява:

-с изтичане на срока

-при изваждане на костите от гробното място за преместването им друг гроб, по желание на близките на починалия.

/2/В срок не по-малък от три месеца преди изтичане на срока на правото на гробоползване близките на починалия се уведомяват с писмо за възможността да продължи правото за нов срок от 15 години или за вечни времена при заплащане на съответната такса.

Чл.25 /1/ Когато правото на гробоползване не е продължено по реда на чл.22, ал.5  гробното място остава на разпореждане на БМ”Обредни дейности” или кметството и може да бъде предоставено за нови погребения.

/2/Тленните останки се събират по подходящ начин и се оставят в гроба на 50 см от повърхността или се изваждат, пакетират и съхраняват в костници по желание на близките на новопогребания.

/4/Паметните плочи се прибират от близките или се извозват на сметището на Гробищния парк.

Чл.26/1/Ексхумацията на трупове или останките им за използване на същото гробното място се разрешава най-малко след 8 години от последното погребение и се извършва през деня.

/2/ Ексхумацията на трупове и останките им на лица с неустановена самоличност за използване на същото гробно място се разрешава след изтичане на 35 години от погребението.

/3/Полагането на друг покойник  в обикновено гробно място не се разрешава преди изтичането на осемгодишния санитарен срок от предишното погребение.Това ограничение не се прилага за урнополагане.

Чл.27 За неуредените в този раздел случаи за наследяване правото на гробоползване се прилагат разпоредбите на Закона за наследството.

Раздел V

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ТРАУРНИ И КАМЕНОДЕЛСКИ УСЛУГИ

Чл28 /1/Физически или юридически лица, извършващи траурни и каменоделски услуги, и желаещи да работят в гробищните паркове на територията на Община Пазарджик следва да уведомят в писмен вид:

-за Гробищен парк-Пазарджик управителя на БМ”Обредни дейности” , а за кметствата-кметовете

/2/Уведомлението съдържа следната информация:

1.За едноличните търговци и юридически лица: фирма, ЕИК, списък на наетите лица от търговеца физически лица, които ще работят на територията на гробищата, списък на предлаганите от търговеца траурни и/или каменоделски услуги и телефон за контакти.

2.За физически лица: лични данни,конкретните видове благоустройствени работи, които ще се извършват на гробищата и телефон за контакти.

/3/При промяна на обстоятелствата, касаещи лицето, извършващо траурни  и/или каменоделски услуги на територията на гробищата, законният му представител/за юридическите лица/ или самото физическо лице са длъжни в срок 7 дни от настъпване на промените да подадат ново уведомление, съдържащо променените обстоятелства.

Раздел VI

ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ

    Чл.29/1/ Религиозни ритуали /по желание на близките на покойника/ се провеждат от духовни лица, съгласно каноните на съответната религия. Обредните действия и ритуали могат да се извършват доколкото не противоречат на националната сигурност, обществения ред, здраве, морал и не засягат правата и свободите на другите граждани.

/2/Гражданските ритуали по желание на близките на покойника се провеждат в обредна зала или на гроба.

1.Биографичните данни се предоставят от близките на покойника и обредника не носи отговорност за тяхната достоверност.

  1. Гражданският ритуал се провежда само от обредник, назначен от кмета на общината. Обредникът придружава ковчега с покойника до гроба.

   Чл.30 /1/Траурни агенции влизат в гробищните паркове на територията на Община Пазарджик за извършване на погребения и обредна дейност при следните условия:

1.Предоставят копие от смъртния акт на покойника

2.Съгласуват ден, час, гробно място и ритуал с организатора на погребението

3.Предварително заплащат такси и цени на услуги, определени от Общинския съвет с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

/2/ Траурните агенции се задължават да вкарват покойника в съответното определено място не по-рано от 15 минути преди началото на ритуала.

/3/. Изкопаването, зариването на гроба, поставянето на временен знак, цветя и венци се извършва само от определените от мероприятието гробари.

Раздел VII

ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

  Чл.31 Посещенията в гробищата на общината се допускат:

1.За времето от 01.04 до 30.09- от 7.00 до 20.00 часа

2.За времето от 01.10 до 31.03.- от 8,00 до 18,00 часа

 Чл.32 На територията на гробищните парктове на територията на Община Пазарджик се забранява:

1.Посещение на деца под 14 години, ако не са придружават от пълнолетни лица

  1. Влизането през нерегламентираните за тази цел места

3.Въвеждането на домашни и други животни, с изключение на кучета-водачи на хора с увреждания, снабдени с отличителни знаци

4.Преминаването на каруци, които не карат строителни материали

5.Извършването на търговска дейност извън определените за това места в дните на Задушниците.

6.Отсичането на дървета и храсти без разрешението на съответните институции

7.Засаждането на дървета в парцелите  и на самите гробни места

8.Прояви на просия, вандализъм, оскверняване на гробни места, кражби от тях  разрушаване на паметници и други надгробни знаци

9.Изхвърлянето на цветя, венци и други отпадъци извън определените за целта места

10.Паленето на огън и изгарянето на отпадъци в контейнерите и върху гробните места

11.Разлепването и поставянето на некролози, афиши, реклами, съобщения извън таблата

12.Не е разрешено влизането с коли в Гробищния парк в дните на Задушница, с изключение на инвалиди ,чиито коли са със специални стикери.

   Чл.33 /1/ Ползвателите на гробни места са длъжни да подържат в добър вид както гробните места, така и площта около тях. Целогодишното почистване и подържане на гробни места следва да извършват лично или чрез трети лица.

/2/Оформянето и благоустрояването на гробните места става при спазване на разпоредбите  на Наредба №2/21.04.2011г. за здравните изисквания към гробищата и погребването и пренасянето на покойници, Закона за устройство на територията и подзаконовите актове за неговото прилагане.

/3/Фирмите и лицата, които са извършвали строителни и ремонтни работи и дейности по оформяне и благоустрояване на гробни места са длъжни да възстановят за своя сметка засегнатите терени, да изчистят и извозят материалите и старите надгробни знаци.

    Чл.34 /1/Правото на гробоползване на гробните места, за които срокът на правото по чл.22, ал.2 е изтекъл и не е придобито право на гробоползване по чл.22, ал.5 или е придобито такова право и срокът му е изтекъл без то да е подновено, остават на разположение на БМ”Обредни дейности”.

/2/Една година след изтичане на последното плащане на таксата за гробоползване, БМ”Обредни дейности” или кметовете предоставят гробното място за друго погребение при хипотеза на изтекъл санитарен срок от предишното погребение.

/3/Счупени и неподържани гробни знаци се отстраняват в З-месечен срок /от уведомяването/ от правоимащите на гробните места. В противен случай се отстраняват със заповед на управителя на мероприятието или на кмета на кметството.

/4/Уведомяването на правоимащите става с писма, а на тези, чиито адреси не са известни-с обяви в Гробищния парк или на информационно табло в общината.

 

Раздел V III

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

    Чл.35 /1/ За нарушение на тази наредба физическите лица се наказват с глоба в размер от 50лв. до 500лв., а юридическите лица и едноличните търговци с имуществена санкция в размер  от 200 до 5000лв.

/2/Актовете за установяване на нарушенията се съставят от лица, упълномощени от кмета на Община Пазарджик.

/3/Наказателните постановления се издават от кмета на Община Пазарджик или упълномощени от него длъжностни лица.

/4/Административно-наказателното производство се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Раздел

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1.Правата на гробоползвателите, придобити преди влизането в сила на тази Наредба, се запазват.

  • 2. Задълженията на гробоползвателите, възникнали преди влизането в сила на тази Наредба, се привеждат в съответствие с нея.
  • 3 Наредбата е приета на основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА и чл. 76, ал. 3 от АПК с Решение №……, Протокол № ………. от ……………………. на Общински съвет-Пазарджик и влизат в сила 10 дни след нейното публикуване в местната преса.