В залата на Общинския съвет в Септември се проведе публичното обсъждане на плана за финансово оздравяване. Сред присъстващите имаше общински съветници, кметове на кметства, служители от администрацията и граждани от населени места в Община Септември. Презентацията на плана беше втора стъпка от процедурата за финансово оздравяване на Общината, която стартира преди по-малко от месец с решение на Общинския съвет.

Най-напред изработеният от администрацията документ беше презентиран пред присъстващите от г-жа Вощанска от финансовия отдел. Мерките по реализация на оздравителния план включват периода 2016 – 2019-та година, а самият документ се състои от 9 глави – въведение, цели, нормативна среда, показатели, оценка на финансовото състояние, причините за допускане на просрочените задължения, мерките за оптимизация на разходите и тези за повишаване на събираемостта и генерирането на допълнителни приходи.

По всички тях кметът Марин Рачев направи коментар и сподели своето мнение, както в ретроспективен план, така и с поглед към бъдещето. Марин Рачев още веднъж определи даденият от правителството шанс като уникален, защото за първи път Община Септември може да направи решителна крачка към намаляване на натиска от тежкото финансово наследство.

В същото време кметът обърна внимание на присъстващите, че очакваната финансова помощ от държавата по представения оздравителен план е и голяма отговорност, защото носи след себе си и куп задължения. „Ако ние убедим държавата да ни помогне, а после не изпълняваме коректно и отговорно мерките заложени в плана, тук ще дойде един представител на финансовия министър и ще изземе на практика функциите на кмета. Просто аз ще се превърна в един малко по-високопоставен от другите чиновник, с чисто представителни функции и от от мен вече нищо няма да зависи”, подчерта градоначалникът.

От своя страна съветник Сергей Стойнов направи уточняващ въпрос към кмета за това от какъв характер ще бъде очакваното финансиране – пряка държавна субсидия или безлихвен заем. Стойнов поиска и разяснение защо Община Септември е допуснала през годините натрупването на такива задължения.

„Финансовата помощ ще се изразява в срочен, безлихвен заем от републиканския бюджет”, съобщи Марин Рачев. Относно другата повдигната от Стойнов тема – за причините довели до това тежко финансово състояние на Общината, кметът разясни за пореден път, че в основата е поемането на ангажименти без конкретна визия от как ще се осигури финансиране за тях. „В основата е било купуването на спокойствие. И за да няма мърдане от поетите ангажименти, в съдебна фаза са подписвани спогодби. Ако и нашата цел беше да си осигурим спокойствие – ставаше много лесно, с продължаването на подобни порочни практики. Понеже обаче ние искаме това да се промени и изкорени из основни и нещата да тръгнат в правилната посока, се нагърбихме с тези непопулярни действия, съзнавайки, че няма да се харесаме на определени хора, свикнали с това Общината да им бъде като бащиния, а в същото време да страда останалата местна общност”, заяви Марин Рачев.

Следващия етап на процедурата по финансовото оздравяване препраща отново към Общинския съвет. В 7 дневен срок от провеждането на публичното обсъждане, ситипарламентаристите трябва с решение да определят срока на процедурата по финансово оздравяване и приемане на плана за това. Накрая думата ще има държавата, респективно финансовото министерство, което ще определи конкретната финансова помощ за частично или пълно покриване на задълженията на Общината по този оздравителен план. След това топката отива отново в министерството на финансите, където Владислав Горанов и екипът му ще трябва да преценят дали планът е достатъчно обоснован за да се отпусне безлихвения заем.