Областният управител Гинче Караминова откри днес регионална среща, посветена на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, приета миналата година с решение на МС. Срещата се организира от Министерство на икономиката и Областна администрация Пазарджик  и е част от поредицата регионални форуми във всички области на страната.

19гинче1

Като представители на институции и браншови организации за всички нас е изключително важно да бъдем запознати с основните акценти и приоритетните области за развитие включени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация. 

От изпълнението на Стратегията  зависи отпускането на средства за мерките за иновации по Оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Образование и наука за интелигентен растеж“ 2014-2020. Тези две програми, както и държавният бюджет осигуряват финансово мерките за реализиране на планираните в стратегията цели.

Това е гаранция, че държавата насърчава развитието на технологиите, създаването на нови продукти и развитието на съществуващи, насърчава подобряването на образованието и изграждането на необходимата научна и иновационна инфраструктура. , каза при откриването на срещата областният управител Гинче Караминова.

Тя допълни, че областна администрация Пазарджик работи по две от общо определените четири приоритетни области за цялата страна, и това са „Мехатроника и чисти технологии” и „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии”.Тези области са свързани с традиционни за региона ни производства, силни страни на областната икономика и въведени иновации. Предстои актуализиране на Областните стратегии за развитие в съответствие с тематичните области за интелигентна специализация.

Насоките за интелигентна специализация и свързаната с тях научна инфраструктура, съгласно Стратегията за научните изследвания, предстоящи конкурсни процедури по Оперативните програми 2014 – 2020 на Министерството на икономиката и Министерството на образованието и науката, които се явяват финансови инструменти за реализация им, бяха представени в Пазарджик от  Желяз Енев, Емил Коматичев и Стефан Узунов от дирекция „Икономически политики за насърчаване”, Десислава Михайлова от дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” на Министерство на икономиката и Златина Кирова – дирекция „Наука” в Министерството на образованието и науката.

В срещата участваха представители на областните администрации от Южен централен район, общините от област Пазарджик, регионалният представител на Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия, РИО Пазарджик, Българо-германският център, сдружения на работодатели от региона.