В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародвана заповедта на министър Меглена Кунева, с която се дава съгласие за създаването на Спортно училище в Пазарджик, от първи септември 2017 г. Решение за това бе прието от Общинския съвет, в последния ден на март, тази година. Школото ще бъде на общинска издръжка.

За първи път предложение за възстановяването на спортното училище е направено преди осем години, но въпреки уверенията, че то ще бъде възстановено това не се е случило.

Този път опитът е успешен, през учебната 2017/18 г. децата ще бъдат настанени в базата на училище „Георги Бенковски“, което разполага с необходимите помещения и спортни съоръжения, за да приеме потока от деца и те да бъдат обучавани от качествени треньори по спортовете залегнали в програмата.

През тази учебна година предстоят реорганизации на учебната програма, която трябва да бъде съгласувана с Регионалния инспекторат по образованието и Министерство на образованието, ще бъде изготвен и план – прием по съответните специалности, за които има база за развитие в Пазарджик. Предполага се, че ще бъдат открити паралелки по волейбол, футбол, плуване и др.

ЗАПОВЕД № РД-14-148 от 29 юли 2016 г.

На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 3 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на община Пазарджик, Решение № 57 по протокол № 4 от 31.03.2016 г. на Общинския съвет – гр. Пазарджик, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Пазарджик, и становище на експертната комисия, назначе- на със Заповед № РД-09-61 от 16.01.2015 г. на министъра на образованието и науката, поради необходимостта от създаване на условия за организираното спортуване на децата и учениците от града и областта с възможности за постигане на високо спортно майсторство считано от 1.09.2017 г. откривам Спортно училище – гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, с адрес: бул. Христо Ботев 38. Финансирането се осъществява от бюджета на Община Пазарджик. Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

Министър: М. Кунева