Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев връчи на кмета на община Пещера Николай Зайчев договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони. Договорът е за изпълнение на дейности за създаване и регистрация на нови местни инициативни групи, обучения, информиране и популяризиране на подхода „Водено от общностите местно развитие”, както и разработване на стратегии за водено от общностите местно развитие.

„Отделя се сериозен бюджет, който е свързан с подготовката на тези стратегии, защото без качествена стратегия, разработена според нуждите на съответната община, по-трудно се създава качествен продукт“, сподели по време на церемонията зам.-министър Грудев. Днес той връчи 35 договора, които обхващат общо 61 общини в България. В Пещера ще функционира Сдружение с нестопанска цел „МИГ- Пещера“, в което общината е член като публичен орган. Освен нея в МИГ-а влизат още читалище „Развитие“ като неправителствена организация и фирми от града.

„Идеята е  МИГ-овете да управляват отделните мерки и проекти, като половината от техния бюджет е за общински дейности, а останалата част за частни бенефициенти“, поясни Васил Грудев.

Заместник-министърът подчерта, че се дава възможност на МИГ-овете да разработят свои собствени специфични необходимости, за да бъдат най-близо до нуждите на местното население.

„Основните дейности, за които се кандидатства са общински дейности за дребномащабни инфраструктурни проекти, проекти на читалища, детски градини, училища и за закупуване на земеделска техника“, посочи зам.-министър Грудев.