Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“- Пазарджик обявява свободни щатни позиции за пожарникар – старши пожарникар – 9 (девет) вакантни длъжности; – пожарникар – старши пожарникар – 1 (една) вакантна длъжност; – водач на специален автомобил ІІ – І степен, той и пожарникар – 4 (четири) вакантни длъжности.

На основание член 5, алинея 5 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи, за длъжността – пожарникар – старши пожарникар – 1 (една) вакантна длъжност, конкурсът да се проведе със служители на МВР по член 142, алинея 1, точки 2 и 3 от ЗМВР.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да имат само българско гражданство;

2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

3. Да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.

4. Специфични изисквания:

4.1. Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването за възраст не се прилага за кандидатите, които са лица, работещи по трудово правоотношение в МВР и бивши служители на МВР);

4.2. Да притежават средно образование;

4.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени съгласно специализираните методики за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР;

4.4. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени съгласно специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР;

4.5. За длъжността „водач на специален автомобил ІІ – І степен, той и пожарникар” – да притежават свидетелство за управление на МПС категория С и да не са лишавани от право да управляват моторно превозно средство за нарушение на Закона за движението по пътищата, през последните три години.

5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

Необходими документи и срок за подаването им:

1. В 15 (петнадесет) дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението за конкурса по реда на член 156, алинея 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите подават заявление за участие в конкурса (по образец), попълват анкетна карта (по образец) и представят следните документи:

1.1. Копие на лична карта;. Нотариално заверено копие на диплома за завършено средно образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за признато образование);

1.3. Декларация, че кандидатът има само българско гражданство (по образец);

1.4. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

1.5. Декларация, че кандидатът не е привлечен като обвиняем или не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;

1.6. Искане за признаване валидността на резултати и заключения от изследвания при предходни конкурси – в случаите по член 3а, алинея 1 и 2 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г.;

1.7. Искане за признаване валидността на медицинско свидетелство със заключение „годен” – в случаите на член 8, алинея 2 от Наредба № 8121з-345/25.07.2014 г.;

1.8. Декларация по член 4, алинея 1, точка 2 от Закона за защита на личните данни (по образец);

1.9. Свидетелство за управление на МПС категория С и документ от пътна полиция при СДВР или ОД на МВР, удостоверяващ, че кандидатът не е лишаван от право да управлява моторно превозно средство за нарушение на Закона за движение по пътищата, през последните три години – за длъжността „водач на специален автомобил ІІ – І степен, той и пожарникар”;

1.10. Други документи, съобразно специфичните изисквания на конкурса.

2. В заявлението по точка 1 кандидатът посочва длъжността и структурата, за която кандидатства, като в конкурса се допуска участие само за една длъжност.

3. Място за подаване на документите: ,,Човешки ресурси” на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Пазарджик, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. на адрес гр. Пазарджик, ул. ,,Константин Величков ” № 66, телефон за връзка – 0344 (34-221). Срок за подаване от днес до 13 септември.

4. Не се приемат документи, подадени след срока по точка 1. 5. В сроковете по член 16 от Наредба рег. № 8121з – 344/25.07.2014 г., кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи. В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Пазарджик.

6. След изтичане на крайния срок за подаване на документите, ,,Човешки ресурси” към Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Пазарджик да изпрати обобщена справка за набраните кандидати, съгласно приложение № 5 към член 15, алинея 1, точка 5 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. до Института по психология – МВР, ЦБПС при Академията на МВР и дирекция „Човешки ресурси” – МВР.