До 30 септември 2016 г. ОбС – Пазарджик ще определи, с Наредбата за определяне на местните данъци, годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за 2017 година, в граници от 300 лв. до 1000 лв., съгласно ЗМДТ, съобщи днес кметът Тодор Попов. До момента собствениците на таксиметровите фирми не внасяха средства в общинските хазни, но след корекция в законодателството, това вече е задължитено.

Данъчно задължените лица, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници, за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на такъв превоз на пътници.

Преди получаване на издаденото разрешение данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в Общината. Данъкът се внася преди получаване на издаденото разрешение. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на Общината за територията, на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.