Община Стрелча обявява прием на документи на лица, имащи право да закупят дървесина, предоставена от Общински горски територии или Общински поземлен фонд – Стрелча на преференциални цени за отоплителен сезон 2016/2017 г.

Критериите за подбор на лицата, приети от Общински съвет – Стрелча на редовна сесия от 30.08. 2016 г. са следните:

  1. Лица, включително и ненавършили пълнолетие, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност и наследствени пенсии, неподпомагани по реда на чл.9 от ППЗСП и по Наредба №РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целева помощ за отопление;
  2. Лица и семейства, пострадали при бедствия за съответната календарна година;
  3. Инвалиди с експертно решение от ТЕЛК и НЕЛК, но без разпореждане за отпусната пенсия от НОИ;
  4. Ветерани от Втората световна война;
  5. Самотно живеещи лица над 70 годишна възраст с доход до 220 лв., които не са подпомагани по Наредба №РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целева помощ за отопление;
  6. Лица с намалена работоспособност над 80%, които не са подпомагани по Наредба №РД-07-5 от 2008 г. за отпускане на целева помощ за отопление.

Лицата, отговарящи на посочените критерии и с постоянен адрес на територията на община Стрелча могат да получат до  4 /четири/ пространствени куб.м. дърва за огрев.

Заявленията и документите, удостоверяващи наличието на един от горепосочените критерии се подават в звено „Деловодство” на Общинска администрация – Стрелча, пл. „Дружба” 2, етаж 1, всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. и 13.00 ч. до 17.30 ч. от 8 септември до 17 септември 2016 г. вкл.

Организацията по рязане, товарене, транспорт и разтоварване на дървесината са за сметка на правоимащите.

Продажбата на дървесина е по следните тарифи:

 

Дърва за горене мярка Такси за добити в ОГТ без ДДС Такси за добити в общински поземлен фонд без ДДС
А) дърва  за горене от иглолистни дървесни видове np. m3 5.0 5.0
Б)дърва за горене от широколистни меки дървесни видове np. m3 5.0 5.0
В)дърва за горене от широколистни твърди дървесни видове np. m3 12.0 12.0
Издаване на позволителни За 1 бр. 1.25
Издаване на превозен билет За 1 бр. 1.25 2.50