Във връзка с изискванията на Изборния кодекс за брой избиратели, упражняващи правото си на глас в една секция и с цел да се улесни гласуването ще бъдат образувани две нови избирателни секции в град Пазарджик с място на гласуване – НУ “В. Друмев” и НУ “Г.С. Раковски”, с което броят на секциите в град Пазарджик ще стане  91, а броят на секциите в кметствата на Община Пазарджик остава непроменен- 54, съобщи кметът на областния град Тодор Попов.

Заповедите за местата за обявяване на избирателните списъци и местата за гласуване на предстоящите президентски избори на 6 ноември ще се обявят публично до 16.09.2016 година чрез интернет страницата на Община Пазарджик на адрес: pazardjik.bg и в центровете за информация и услуги на гражданите на бул. “България” №2 и на ул. “Марица” №20.

Предварителните избирателни списъци  ще бъдат обявени публично и публикувани на интернет страницата на Общината до 26.09.2016г.

С последните промени в Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс гласуването вече е задължително, извършва се лично от избирателя и представлява изпълнение на гражданския му дълг. Лицата, които не са упражнили избирателното си право без уважителни причини в два поредни избора от един и същ вид се заличават от избирателния списък за следващите избори и се вписват в списъка на заличените лица. Те ще могат да упражнят избирателното си право на следващите избори като подадат лично или чрез пълномощник, нотариално заверено пълномощно писмено заявление до общинската администрация  по постоянен адрес.