С девет повече от предходната година са опитите за самоубийство в областта, съобщиха от Регионалната здравна инспекция. Анализът, който специалисти от РЗИ изготвиха на база постъпилите в дирекция «Медицински дейности» карти на суицидните опити показва, че от началото на тази година до края на месец юни са регистрирани общо 38 опита за самоубийство в област Пазарджик (при 29 за същия период на миналата година*). Регистрира се увеличение при реализираните суициди – със смърт са завършили 17 (10*). Неуспешните опити са 21 (19*).
От всички направени опити за самоубийство 39% са извършени от мъже,  61% от жени.
Използвани способи при общо суицидните опити през шестмесечието: отравяне с медикаменти – 39%, отравяне с химични вещества – 8%, хвърляне от високо – 5%, обесване 13%, порязване с хладно оръжие – 13%, удавяне – 11%, хвърляне под транспортно средство – 3%, други методи – 5%, пробождане с хладно оръжие – 3%.
При осъществените самоубийства се наблюдава използването на нехарактерни способи – самоотравяне с химични средства и удавяне. Традиционно предпочитан метод е отравянето с медикаменти – 50% от дела на използваните способи, 37,5% се заемат от порязването с хладно оръжие, а 12,5% от отравяне с химични вещества.
Наблюдава се увеличаване на суицидите в градовете на територията на областта – 69% от хората, решили да сложат край на живота, а 31% са от селата. Възможно е формирането на това съотношение да се дължи на по-коректното регистриране на суицидните опити в градовете.
Най-често опити за самоубийство (реализирани и нереализирани) през шестмесечието са осъществили несемейните жени  (32%), следвани от семейните мъже (16%), семейните жени (13%), разведените мъже (11%) и т.н. Продължава тенденцията на живота си да посягат най-често хора в активна трудова възраст –  от 31 до 40 г. – 30%;  до 18 г. – 19%,  над 60 г. – 16%., от 19 до 30 г.   – 14% и от 51 до 60 г.  – 14%. С 8% е възрастовата група  от 41 до 50 г.
Най-ранните регистрирани суицидни опити са на 12- годишна възраст, а най-възрастният суицидант е на 84 г.