Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие проведе заседание под председателството на областния управител Гинче Караминова. На заседанието бе представена процедурата за изработване и оценка на проектни предложения и Регионална програма за заетост през 2016 година. В заседанието участваха директорите на петте „Бюра по труда” в областта, представители на общините, синдикатите и организации на работодатели. Общият финансов ресурс за страната е 7 млн. и 207 хил. лв, определените средства за област Пазарджик са 342 166 лв.

Основната цел на регионалните програми за заетост е повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите. Те са насочени към безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (вкл. от ромски произход); хора с увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Ще се осигури субсидирана заетост до 6 месеца на пълно или непълно работно време. Трудовото възнаграждение е 420 лв. при пълен работен ден или 2,50 лв. почасово. Крайният срок за изпълнение на дейностите е 31 март 2017 г. Работодатели могат да бъдат областните администрации и общините. Предложенията на общините ще бъдат оценявани по годишно равнище на безработицата в съответната община, средногодишен брой на регистрираните безработни и потребност на работодателя от работна сила.

Общините в срок до 20 септември 2016 година ще представят своите предложения, които експертната комисия, назначена от областния управител, ще оцени по приетата днес методика. Класираните предложения ще бъдат включени в Регионалната програма за заетост на Област Пазарджик за 2016 година, която Комисията по заетостта ще утвърди на свое заседание на 28 септември 2016. Утвърдената от Комисията по заетостта програма ще бъде внесена в МТСП до 30 септември 2016.