През юли 2016 г. в област Пазарджик са функционирали 57 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 060, а на леглата – 4 233. В сравнение с юли 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 5.6%, а на леглата в тях – 4.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2016 г. е 61 298, или с 2.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 3.6%) се наблюдава в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди.

През юли 2016 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 89.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 78.7% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10.2 и 21.3%.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Израел – 53.9 %, следвани от бившата югославска република Македония – 12.1% и Русия – 4.9%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през юли 2016 г. в област Пазарджик се увеличават с 4.0% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 18 835. От всички пренощували лица 89.8% са българи, като по-голямата част от тях (75.3%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1 915 като 82.6% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 6.4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли 2016 г. е 46.7%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди – 57.2%, в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (26.4%). В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата намалява с 1.9 процентни пункта, като при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди намалението е 3.6 процентни пункта, а при местата за настаняване с 1 и 2 звезди – с 1.0 процентни пункта.

Приходите от нощувки през юли 2016 г. достигат 2 531 812 лв., или с 5.0% повече в сравнение с юли 2015 година. Регистрирано е увеличение на приходите от чужди граждани – с 39.1% и намаление от български – с 5.3%.