Община Септември започна да храни 100 самотни и бедни хора от общинския център и останалите населени места. Предоставянето на топъл обяд – първо, второ и трето се осигурява със средства по ОПХ ФЕПНЛ чрез проекта „Топъл обяд в община Септември- 2016”, за реализирането, на който основен принос имат кметът Марин Рачев, директорът на Социалния отдел Ивалина Табакова и Ива Дачева – младши специалист в отдела „Управление на проекти, общинска собственост и земеделие” в общинска администрация.

Основна цел на оперативната програма е намаляване броя на живеещите в бедност и крайно нуждаещи се лица, чрез подпомагането им с храни и възможност да получат топъл обяд, преодолявайки основното им материално лишение.

Дейностите по тази програма стартираха на 10-ти октомври и ще продължат до 30-ти април.
Основна целева група на програмата са лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“.

Кой има право на помощ?

Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност; Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; Скитащи и бездомни деца и лица.