Изработен е проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за част от УПИ I-жилищно строителство, озеленяване и УПИ IX-озеленяване в кв. 314 (територията заключена между ул. “Спартак”, частично проектирания източен околовръстен път и УПИ I-Международни превози), по действащия план на гр. Пазарджик, съобщи днес кметът Тодор Попов. За посочената по-горе територия се предвижда обособяването на нови УПИ с отреждане “за жилищно строителство”; “за търговия и услуги” и “за озеленяване”.

Целта на разработката е да се отговори на инвестиционния интерес, проявен към тази част на града, както и да се благоустрои територията, така че да доведе до подобряване на условията за труд, отдих и обитаване на живущите там.

Тази разработка е продължение на практиката, установена в общината за създаване на условия за малцинствените групи, за закупуване на земята, на която са се установили от години с цел създаване на условия за законно строителство от тяхна страна.

С проекта се образуват  67 парцела с отреждане “за жилищно строителство” като се запазват голяма  част от съществуващите сгради (с отстъпено право на строеж) и се предвижда ново, нискоетажно свободностоящо и сключено застрояване с височина до 10м.

08%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd