През октомври  директорът на РИОСВ-Пазарджик е издал три наказателни постановления, с които са наложени санкции за 4500 лв.

Собственикът на пастървово стопанство във Велинград е санкциониран с 2000 лв., за заустване на отпадъчни води без разрешително. Санкция от 500 лв. е  наложена на собственика на мандра в с. Карабунар за неподдържане в техническа изправност на пречиствателното съоръжение на обекта. На кмета на община Лесичово е наложена глоба от 2000 лв. за неизпълнено предписание за почистване на замърсени с отпадъци терени.