Ана Гройс, PZdnes.com

15%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%beОУ “Неофит Рилски“ град Костандово, община Ракитово търси доставчик на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на учебната сграда, намираща се на пл.”Европа” №1. Прогнозните количества, необходими за отоплителен сезон 2016г.-2017г. са около 30 000 литра, като избраният доставчик ще ги доставя в учебното заведение периодично, максимум три дни след заявяване на съответното количество. Договорът с избраната фирма ще бъде сключен за период от 12 месеца, а общата прогнозна стойност на поръчката е 50 000 лв. Кандидатите трябва да имат опит, съотносим към настоящата поръчка. Да докажат, че разполагат с подходящи технически средства за осъществяване на доставката на горивата на посоченото място. Участниците трябва да разполагат минимум с една автоцистерна за доставка и разнос, която да отговаря на условията за превоз на такива товари и да бъде оборудвана с измервателни уреди, одобрени и контролирани от Държавна агенция по стандартизация и метрология и да притежава документ от акредитирана лаборатория, удостоверяващ съответствието й с изискванията на Европейската спогодба за международен транспорт на опасни товари по пътищата (ADR) .