Проектът „Ограмотяване на възрастни“ надгражда изпълнения проект „Нов шанс за успех“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси (2007 – 2013)“. Основна цел на двата проекта е да бъде улеснен по-нататъшният достъп на 10 000 неграмотни възрастни до общообразователна и професионална подготовка и съответно до участието на пазара на труда.

Реализирането на новия проект ще създаде условия за развитие на системата за учене през целия живот и ще имат положителен ефект върху бъдещата професионална реализация на обучаемите. Заложените в проекта дейности са насочени към изграждане на система от знания и умения, необходими както за продължаване на образованието, така и за последващо включване в обучение за придобиване на квалификация по определени професии. Основната дейност ще бъде свързана с организационното и методическото осигуряване на процеса на обучение.

Дейностите в проекта са свързани с организиране и провеждане на курсове за ограмотяване и на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование. Овладяването на съвременни ключови компетентности е шанс за слабограмотните лица да излязат от рискова група на пазара на труда. Целите на проекта ще бъдат постигнати и чрез сертифициране на успешно завършеното обучение, чрез популяризиране на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността и чрез привличане на общественото внимание към ползите от повишаване на грамотността, което ще допринесе и за справяне със социалните предизвикателства, възникнали в резултат на глобални икономически процеси.

Бенефициент по проекта е Министерство на образованието и науката. Планираният брой участници е 10 000 неграмотни и слабограмотни лица над 16-годишна възраст, които нямат статут на ученици, от които 80% да завършат успешно курсовете.

Целите на проекта са свързани със създаване на среда за насърчаване на грамотността, в която специално място се отделя на съвременните информационни средства и на учителя, както и със създаване на организационни възможности за учене през целия живот, водещи до продължаване на образованието, до включване в пазара на труда и до повишаване на качеството на живот.

По проекта ще се организират курсове за ограмотяване на възрастни с хорариум 600 учебни часа и курсове за обучение на възрастни за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап (V, VІ или VІІ клас) с хорариум 360 учебни часа.

Основните дейности по проекта са:

 • Популяризиране на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността и привличане на общественото внимание към ползите от повишаване на грамотността.
 • Разработване на програми за курсове за обучение на възрастни за завършване на етапи от основната образователна степен.
 • Създаване, отпечатване и разпространение на учебни средства, предназначени за обучение на възрастни.
 • Организиране и провеждане на курсове за ограмотяване и на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап.
 • Осигуряване на възможности за продължаване на образованието в гимназиалния етап на средното образование чрез организиране на дистанционно обучение.
 • Разработване на инструментариум за сертифициране на резултатите от обучението в курсовете за ограмотяване на възрастни и в курсовете за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап, издаване на документи.
 • Разработване и пилотно прилагане на система за валидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене.
 • Качествен анализ на резултатите от проведените дейности.

Какви са възможностите пред лицата, успешн завършили курсовете по проекта?

Съгласно §29 от ЗПУО лице, което преди влизането в сила на закона е придобило документ за успешно завършен курс за ограмотяване или курс за усвояване на учебното съдържание по предмети от класове на прогимназиалния етап, организиран от училище в системата на народната просвета по национални и международни проекти и програми, ползва правата на лице, получило документ по чл. 168, ал. 1, т. 3 и 4.

Лице по ал. 1, което преди влизането в сила на този закон е придобило документ за успешно завършен курс за усвояване на учебното съдържание по предмети, предвидени за VІІ клас, организиран от училище в системата на народната просвета, ползва правата на лице, получило документ по чл. 168, ал. 1, т. 5.

Във връзка с цитираните разпоредби, възможностите са:

 • за продължаване в следващ клас;
 • за продължаване в следващ етап на училищното образование;
 • за продължаване в средната степен на училищното образование;
 • за включване в обучение за придобиване на професионална квалификация.