Ана Гройс, PZdnes.com

Директори на училища от цялата област ще преминат обучение на тема: „Включването на семейството. Модел на отворената към общността образователна институция (детска градина – училище)“. Семинарът ще се проведе днес и утре ноември в курорта Пампорово. По време на двудневния курс, директорите ще получат теоретични знания, свързани със създаване на мрежа от връзки и допринасяща за създаване на загрижена общност от начални и детски учители, родители и представители на различни институции, имащи отношение към развитието на децата от 3 до 11 години.

 За процеса на изграждане на загрижена и учеща се общност, участието на хората от практиката е толкова важно, колкото и въвличането на децата и техните семейства в този процес. Участието означава игра, научаване и работа в сътрудничество с другите. То предполага възможността за избор, какво да се прави и да как може да се влияе върху общите действия. Курсът за обучение включва още редица дейности за осъзнаване на приобщаването като възможност за реорганизация на политиките, практиките и културата в българското образователно пространство, така че то да може да отговори на разнообразните образователни потребности на децата, които подлежат на възпитание, подготовка за училищно обучение и обучение в начален етап и да насърчава активното им участие.

На ниво Детска градина, това означава осигуряване на достъпна архитектурна среда, квалифициран персонал, индивидуални планове за подготовка съобразени с потенциала на всяко дете, добре оборудвани специализирани кабинети, щатно назначени учители, психолози, логопеди, социални работници и др. На ниво Начално училище, означава както достъпна архитектурна среда, така и добре организирана социално-педагогическа среда за учене и общуване с учителя, връстниците и учебното съдържание, добре подготвени педагози, които прилагат индивидуален подход, съчетават традиционни с интерактивни методи, адаптират учебно съдържание според темповете на развитие на учениците и др.