За ремонт на базата на бъдещия Медицински колеж в Пазарджик и възстановяване на общински път с. Сестримо – ВЕЦ Сестримо  ще настоява областният управител Гинче Караминова пред членовете на ЮЦР.

Днес и утре се провежда поредното заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/ под председателството на областния управител на Пловдив Здравко Димитров. На форума присъстват представители на министерства, областните управители на областите от Южен централен район, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, на ВУЗ и представители на НПО.

Областният управител на Пазарджик Гинче Караминова предлага с решения на РСР на ЮЦР, да бъдат подкрепени исканията й до компетентните органи по два важни въпроса касаещи област Пазарджик:

– За осигуряване на финансови средства на Медицински университет Пловдив от националния бюджет и/или от други финансови източници за ремонт на база за изнесено обучение по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка” и „Рехабилитатор” в гр.Пазарджик представляваща имот публична държавна собственост в гр.Пазарджик, ул. Неофит Бозвели” №29. Въпреки, че имотът ведно със сградите в него, са в сравнително добро състояние, за да започне да функционира като база за изнесеното обучение е необходимо да бъде направен ремонт. За тази цел Медицинския университет Пловдив има предвидени средства, които обаче са недостатъчни.

– Възстановяването и укрепването на разрушения, вследствие обилни валежи, участък от общински път с.Сестримо – ВЕЦ Сестримо, община Белово. Общинският път да бъде предвиден за финансиране от Републиканския бюджет и/или по ОП 2014-2020 г. Към момента средства не са отпуснати. Някои дейности по разчистване на участъци от улици в с.Сестримо са извършени със средства на общината и кметството.Все още достъпът до ВЕЦ Сестримо е затруднен, а това е  обект от стратегичаско значение и е част от националната енергийна система.

По време на заседанието ще бъде представена и обсъдена Последваща оценка на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 – 2015 г. Експерти от МРРБ ще запознаят членовете на съвета със задълженията на областните управители по отношение на процедурите, свързани с реализацията на Националната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради. Представители на управляващите органи на оперативните програми ще докладват актуална информация, относно активните и предстоящи схеми по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС за периода 2014-2020 г. и въздействието им върху социално-икономическото развитие на ЮЦР.